กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4115
ชื่อเรื่อง: การศึกษาค่าความเสี่ยงและการประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนและสารเอ็มอีเคของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งของเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of hazard quotient and evaluation of toluene and methyl ethyl ketone exposure among the production workers in a rubber shoes manufacturing factory in Bangkok
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: สารเอ็มอีเค
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
โทลูอีน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง โดยมีการประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีนและสารเอ็มอีเค และการประเมินค่าความเสี่ยงของพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานผลิตรองเท้ายางแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างพนักงานมี 170 คน อายุเฉลี่ย 33.32 ปี และมีสภาพการทำงานในแต่ละวันในหน้าที่หลักในการผลิตรองเท้ายาง 12 ชั่วโมงต่อวัน (รวมการทำงานล่วงเวลา) ร้อยละ 30.0 และทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ทุกคน มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจทุกครั้ง ร้อยละ 63.5 โดยส่วนใหญ่มีการใช้หน้ากากที่ทำมาจากระดาษกรอง ร้อยละ 96.9 ในการเก็บตัวอย่างอากาศใช้ Organic Vapor Monitor (3M 3500) ติดตัวบุคคลในระดับการหายใจของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง (n=100) มีค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสารโทลูอีน 19.78± 46.53 ppm และสาร เอ็มอีเค 22.17± 29.36 ppm และมีการเก็บตัวอย่างปัสสาวะหลังสิ้นสุดการงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง (n=170) มีค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสารโทลูอีนในปัสสาวะ 0.146 ± 0.200 mg/l และ สารเอ็มอีเคในปัสสาวะ 0.282 ± 0.397 mg/l และเมื่อประเมินค่าความเสี่ยง พบว่าสารโทลูอีนและ สารเอ็มอีเค อยู่ในระดับเสี่ยงต่อสุขภาพมากจากการรับสัมผัส คือ HQtoluene = 37.625 และ HQMEK = 14.155 และเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในบรรยากาศการทำงานแบบติดตัวบุคคล มีความสัมพันธ์กับปริมาณระดับความเข้มข้นของสารเอ็มอีเคในปัสสาวะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p = 0.01 จากผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ตระหนักได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสัมผัสสารโทลูอีนและสารเอ็มอีเคในขณะที่ปฏิบัติงานและควรให้ความสำคัญการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่ถูกต้องและ เหมาะสมตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4115
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
72-84.pdf173.45 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น