กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4114
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุชาดา สุขบำรุงศิลป์
dc.contributor.authorภารดี อนันต์นาวี
dc.contributor.authorสถาพร พฤฑฒิกุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2021-06-08T05:54:23Z
dc.date.available2021-06-08T05:54:23Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4114
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เจาะจงเลือก (purposive sampling) จำนวน 17 คน 3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Mdn.) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดการองค์การ 3) การนำ 4) การควบคุม 5) การปรับปรุง และจากองค์ประกอบ จะมีรายละเอียด รวมทั้งสิ้น 132 ประเด็น 2. การตรวจสอบรูปแบบ พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทั้ง 5 องค์ประกอบth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectประกันคุณภาพการศึกษาth_TH
dc.subjectโรงเรียนมัธยมศึกษา -- การบริหารth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานth_TH
dc.title.alternativeThe development efficiency model of internal quality assurance management in the secondary school under the Office of Basic Education Commissionen
dc.typeArticleth_TH
dc.issue3th_TH
dc.volume2th_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeThe objectives of the research study were to develop anefficiency model of internal quality assurance management in the secondary school under the Office of Basic Education Commission. The research and development procedure was divided into 3 steps: 1) review related literature to identify the conceptual framework, 2) development efficiency model by using Delphi Technique participated by 17 experts whom selected by purposive sampling, 3) the validate a model was used by focus group discussion from 8 administrators in Basic Education Schools. The statistics of data analysis were median (Mdn.) and interquartile range (I.R.). The research results of the study reveal those: 1. The efficiency model of internal quality assurance management in the secondary school consisted of 5 components: 1) planning, 2) organizing, 3) leading, 4) controlling 5) improving and 132 issues. 2. The inspection found that validated model were appropriate and possible for the operation of all 5 componentsen
dc.journale-Journal of Education Studies, Burapha University.th_TH
dc.page17-33.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
ejes2n3p17-33.pdf539.64 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น