กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/410
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงสภาวะที่เหมาะสมของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คัดเลือกได้เพื่อผลิตเอนไซม์ในการสลายแป้งมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Optimization of cultivations of the selected microbial strains for the production of cassava strarch-hydrolysing enzyme
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
ประเสริฐ รัตนะ
สมจิตต์ ปาละกาศ
ปราณี นิมิตรบุตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
เอนไซม์
เอนไซม์อะไมเลส
แป้งมันสำปะหลัง - - การย่อยสลายทางชีวภาพ
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/410
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น