กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/409
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorสุขใจ รัตนยุวกร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:47:34Z
dc.date.available2019-03-25T08:47:34Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/409
dc.description.abstractการศึกษาพยาธิสภาพของสัตว์ทะเลในกลุ่มปลาทะเลหน้าดิน ในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง 2 แหล่งอุตสาหกรรม คือบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทำการเก็บตัวอย่าง 3ครั้งในช่วงระหว่างปี 2550-2551 พบตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 35 ชนิด จำนวน 360 ตัวอย่าง ไม่พบความผิดปกติใด ๆ ของเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะเหงือก ตับ ไต และอวัยวะสืบพันธุ์ แต่พบการปนเปื้อนของ พาราไซท์ชนิดหนอนตัวแบน หนอนตัวกลม และซีสท์ ของพยาธิในท่อทางเดินอาหารในจำนวนไม่มากนัก ซึ่งผลการทดลองมีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนของโลหะหนักในทะเลที่พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มปลาทะเลที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาในพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความปลอดภัยในการที่จะนำมาบริโภคได้ แต่ควรปรุงให้สุกเนื่องจากพบการปนเปื้อนของพาราไซท์ในระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยth_TH
dc.description.sponsorshipทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2550-2551en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสัตว์ทะเล - - ไทย (ภาคตะวันออก)th_TH
dc.subjectสัตว์น้ำ - - ผลกระทบจากสารเคมีth_TH
dc.subjectสัตว์น้ำ - - ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectโลหะหนัก - - พิษวิทยา - - วิจัยth_TH
dc.titleพยาธิสภาพของสัตว์ทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2552
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น