กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4094
ชื่อเรื่อง: สาเหตุการคงอยู่ของหนี้นอกระบบในสังคมไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Causes that allow informal debt to remain in Thai society
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชญาดา ถนอมชาติ
ศิริขวัญ เจริญวิริยะกุล
กฤษดา เชียรวัฒนสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การเงินนอกระบบ
หนี้
การกู้ยืม
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: หนี้นอกระบบเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบทางลบต่อทั้งระดับบุคคลและระดับประเทศในกรณีประเทศไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายทศวรรษ แม้ว่าคนไทยบางส่วนมีความตระหนักถึงผลเสียที่เกิดตามมาจากการก่อหนี้นอกระบบ รวมถึงแรงผลักดันและความพยายามของภาครัฐบาลในการพยายามลดและกำจัดหนี้นอกระบบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยแต่ในปัจจุบันหนี้นอกระบบก็ยังคงอยู่และไม่มีแนวโน้มว่าจะลดน้อยลงอย่างชัดเจนมากนัก บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ 1) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักอันนำไปสู่การกู้ยืมเงินนอกระบบสถาบันการเงิน และ 2) นโยบาย โครงการและมาตรการของภาครัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้มีหนี้สินนอกระบบสถาบันการเงินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4094
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
bbs9n2p1-13.pdf446.25 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น