กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/409
ชื่อเรื่อง: พยาธิสภาพของสัตว์ทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุขใจ รัตนยุวกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: สัตว์ทะเล - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สัตว์น้ำ - - ผลกระทบจากสารเคมี
สัตว์น้ำ - - ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
โลหะหนัก - - พิษวิทยา - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาพยาธิสภาพของสัตว์ทะเลในกลุ่มปลาทะเลหน้าดิน ในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง 2 แหล่งอุตสาหกรรม คือบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทำการเก็บตัวอย่าง 3ครั้งในช่วงระหว่างปี 2550-2551 พบตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 35 ชนิด จำนวน 360 ตัวอย่าง ไม่พบความผิดปกติใด ๆ ของเซลล์ในเนื้อเยื่อของอวัยวะเหงือก ตับ ไต และอวัยวะสืบพันธุ์ แต่พบการปนเปื้อนของ พาราไซท์ชนิดหนอนตัวแบน หนอนตัวกลม และซีสท์ ของพยาธิในท่อทางเดินอาหารในจำนวนไม่มากนัก ซึ่งผลการทดลองมีความสัมพันธ์กับการปนเปื้อนของโลหะหนักในทะเลที่พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มปลาทะเลที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาในพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าวมีความปลอดภัยในการที่จะนำมาบริโภคได้ แต่ควรปรุงให้สุกเนื่องจากพบการปนเปื้อนของพาราไซท์ในระบบทางเดินอาหารร่วมด้วย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/409
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น