กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4075
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Relationship Between Information Behavior and Innovation Behavior of Undergraduate Student, Faculty of Humanities and Social Science, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ดวงกมล อุ่นจิตติ
สมฤทัย ธีรเรืองสิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: พฤติกรรมนวัตกรรม
พฤติกรรมสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับ ปริญญาตรี 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสารสนเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี จำแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี จำแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของนิสิตแต่ละชั้นปี จำนวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติประมวลผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ F-test วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient: r) ระหว่างตัวแปร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมสารสนเทศและพฤติกรรมนวัตกรรม ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (􀝔̅ = 3.58 และ 􀝔̅ = 3.57) 2) นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศไม่แตกต่างกัน 3) นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีชั้นปีต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตชั้นปีที่ 2 4) นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศและด้านการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน โดยนิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชากลุ่มภาษามีพฤติกรรมสารสนเทศด้านการแสวงหาสารสนเทศมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 5) นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเพศต่างกันและชั้นปีที่ต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 6) นิสิตระดับปริญญาตรีที่มีสาขาวิชาต่างกันมีพฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นำความคิดแตกต่างกัน โดยนิสิตสาขาวิชากลุ่มสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมนวัตกรรมด้านการเป็นผู้นำความคิดมากกว่านิสิตสาขาวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ 7) พฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความสัมพันธ์เชิงบวกทั้งโดยรวม (r = .698) และรายด้าน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4075
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_251.pdf885.14 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น