กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4072
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มศักยภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพกลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตในรูปโฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรีย Alcaligenes latus ที่คัดเลือกจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลาย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
สมจิตต์ ปาละกาศ
ปราณี นิมิตบุตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: พลาสติก -- การผลิต
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของสารอาหารต่อการผลิตพอลิไฮดรอกซีอับคาโนเอตจากเชื้อแบคทีเรีย Alcaligenes latus ที่ผ่านการกลายซ้้า โดยการได้รับ 2 AA และ Acrifavin ตามล้าดับ เปรียบเทียบกับเชื้อดั้งเดิม ผลการศึกษาพบว่า การเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และที่อัตราการเขย่า 150 รอบต่อนาที ด้วยสารอาหารที่ใช้น้ำมันถั่วเหลืองความเข้มข้น 40 กรัมต่อลิตร เป็นแหล่งคาร์บอนทดแทน น้้าตาลฟรุกโตสร่วมกับการใช้ผงชูรสความเข้มข้น 0.5 กรัมต่อลิตร เป็นแหล่งไนโตรเจนทดแทนแอมโมเนียมคลอไรค์และแอมโมเนียมซับเฟต สามารถผลิตพลาสติกพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตได้สูงที่สุดเท่ากับ 2.63 กรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 75.79 โดยมีมวลเซลล์แห้งเท่ากับ 3.47 กรัมต่อลิตร ซึ่งให้ค่าสูงกว่าการเลี้ยงในแหล่งไนโตรเจนทดแทนที่ประกอบด้วยแอมโมเนียมคลอไรค์ต่อผงชูรสในอัตราส่วน 0.25 : 2 กรัมต่อลิตร สามารถผลิตพลาสติกพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตได้เท่ากับ 2.43 กรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 52.83 ของน้ำหนักมวลเซลล์แห้ง แต่สามารถผลิตมวลเซลล์แห้งสูงสุด 4.60 กรัมต่อลิตร
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4072
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_247.pdf1.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น