กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4068
ชื่อเรื่อง: การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็ม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Identification and Isolation of Ca2+/H+antiporter (CAX) Gene, the Saline Responsive Gene in Sugarcane
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชนากานต์ ลักษณะ
สนธิชัย จันทร์เปรม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คำสำคัญ: อ้อย
ดิน - - การวิเคราะห์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
บทคัดย่อ: CAX (Vacuoles Ca2+/H+antipoter) เป็นยีนที่ควบคุมให้เกิดการสมดุลของ Ca2+ เมื่อพืชอยู่ในสภาวะเค็มหรือความแห้งแล้ง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน CAX ในอ้อย 3 พันธุ์ พันธุ์การค้า KPS 94-13 อ้อยป่า (Saccharum sapontaneum) และอ้อยลูกผสมระหว่างอ้อยปลูกและอ้อยป่า (พันธุ์ไบโอเทค 2) พบว่า มีขนาด 1254 นิวคลีโอไทด์ เมื่อแปลรหัสเป็นกรดอะมิโนได้ 417 หน่วย เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลาดับนิวคลีโอไทด์พบว่ามี 12 ตาแหน่งที่แตกต่างกัน แต่กรดอะมิโนจะมีเพียง 4 ตาแหน่งเท่านั้นที่แตกต่างกัน ความแตกต่างกันของลาดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนรวมทั้งระดับการแสดงออกของยีนอาจมีความเกี่ยวข้องกัน และอาจจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลชนิด gene targeted marker เพื่อใช้ช่วยคัดเลือกอ้อยที่ทนทานต่อดินเค็มได้เมื่อเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนนี้ในอ้อย 3 พันธุ์ที่ได้รับโซเดียมคลอไรด์ 100 และ 200 มิลลิโมลาร์ เป็นเวลา 5 วัน พบว่าพันธุ์ที่ได้รับโซเดียมคลอไรด์ 100 มิลลิโมลาร์ การแสดงออกของยีนที่รากจะมีมากกว่าที่ใบ และพบว่าที่โซเดียมคลอไรด์ 200 มิลลิโมลาร์ การแสดงออกของยีนดังกล่าวที่ใบมากกว่าที่ราก โดยจะมีการแสดงออกสูงสุดในวันแรก การแสดงออกของยีนจะแสดงออกสูงสุดในพันธุ์ป่า โดยจะมีการแสดงออกสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพันธุ์อื่นที่ 1 วัน หลังได้รับโซเดียมคลอไรด์
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4068
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_244.pdf824.68 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น