กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4055
ชื่อเรื่อง: โครงการความพึงพอใจของนิสิตนิเทศศาสตร์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2554 และความพึงพอใจของหน่วยงานต่อนิสิตนิเทศศาสตร์ที่ไปฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The satisfaction of communication arts students towards teaching in the bachelor of communication arts program update 2011 and the satisfaction of the agency to the students of communication arts to the internship yearly academic year 2016
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิชัย แย้มหลั่งทรัพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: นักศึกษา - - ความพอใจ
นิเทศศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตนิเทศศาสตร์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2554 2) ศึกษาความพึงพอใจของหน่วยงานต่อนิสิตนิเทศศาสตร์ที่ไปฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2559 3) ศึกษาความสัมพันธ์ และเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรด้านเพศ สถานภาพการศึกษา และกลุ่มวิชาเอกของนิสิตกับความพึงพอใจในการเรียนการสอน และ4) ศึกษาความสัมพันธ์ และเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรด้านเพศ และกลุ่มวิชาเอก ของนิสิตกับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อนิสิตฝึกงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 377 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม 5 ระดับ ซึ่งพบว่าความพึงพอใจของนิสิตนิเทศศาสตร์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2554 อันดับที่หนึ่งคือ ด้านการสอน ด้านวิธีการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน อันดับสองด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรกลุ่มวิชาเฉพาะ อันดับสามด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตรกลุ่มวิชาแกน อันดับสี่ด้านการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน และอันดับสุดท้ายคือด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน เมื่อศึกษาและเปรียบเทียบความความพึงพอใจของหน่วยงานต่อนิสิตนิเทศศาสตร์ที่ไปฝึกงาน ประจาปีการศึกษา 2559 ซึ่งพบว่า 3 อันดับแรกคือ 1) ด้านมีมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 2) ด้านการประพฤติตามระเบียบวินัยของหน่วยงาน และ 3) ด้านการเข้าปฏิบัติงานตรงต่อเวลา เมื่อเปรียบเทียบนิสิตที่เรียนกลุ่มวิชาที่แตกต่างกัน จะได้รับผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต่อนิสิตฝึกงานที่แตกต่างกัน เพศชายกับเพศหญิงผลประเมินความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และผลประเมินความพึงพอใจนิสิตฝึกงานภาคปกติ กับภาคพิเศษ ไม่แตกต่างกัน
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) Routine to research (R2R)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4055
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_225.pdf1.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น