กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4051
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของลักษณะของเท้า ความสามารถในการทรงท่า ช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและความแข็งแรงของเท้าและข้อเท้าในนักกีฬาแฮนด์บอล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The relationship between foot posture, balance, ankle range of motion and strength in Handball players
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิมลพรรณ ทวีการ วรรณจักร
คุณาวุฒิ วรรณจักร
ชลาฎล บุญศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
คำสำคัญ: นักกีฬาแฮนด์บอล
การเคลื่อนไหว
เท้า
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แฮนด์บอลเป็นชนิดกีฬาที่มีการปะทะรุนแรง เคลื่อนที่รวดเร็ว ซึ่งข้อเท้าเป็นโครงสร้างหลักที่ต้องเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของเท้าส่งผลต่อการกระจายแรงจึงอาจจะส่งผลกระทบถึงความสามารถในการเล่นกีฬาได้ วัตถุประสงค์งานวิจัย เพื่อศึกษาผลของลักษณะของเท้า ต่อการควบคุมการทรงท่า และช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในนักกีฬาแฮนด์บอลผู้มีปัญหาลักษณะเท้าผิดปกติ ระเบียบวิธีวิจัย ผู้เข้าร่วมคือนักกีฬาแฮนด์บอล เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ จานวน 30 คน โดยอาสาสมัครทั้งหมดจะได้รับการประเมินลักษณะเท้า การควบคุมการทรงท่า และช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้า ผลการศึกษา อาสาสมัครประกอบด้วยเพศชาย 19 คน (ร้อยละ 63) เพศหญิง 11 คน (ร้อยละ 37) ผู้เข้าร่วมที่เท้าแบนจะมีการควบคุมการทรงท่าขณะคงที่ทั้งลืมตาและหลับตาลดลง (<30วินาที) มีความสัมพันธ์เชิงบวก (r=0.23 ลืมตา, r=0.09 หลับตา) ผู้เข้าร่วมที่เท้าแบนจะมีการควบคุมการทรงท่าขณะเคลื่อนไหวลดลงและมีองศาการเคลื่อนไหวของข้อเท้าที่ลดลง สรุปผลการศึกษา ลักษณะของเท้ามีผลต่อการลดลงของการทรงท่าทั้งอยู่นิ่งและเคลื่อนไหว ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันหรือการรักษาภาวะเท้าแบนนี้เนื่องจากอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการเล่นกีฬาของนักกีฬาแฮนด์บอล
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จาก (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4051
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_220.pdf1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น