กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/404
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีสไมโครชิพสำหรับงานวิเคราะห์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้อม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of capillary electrophoresis microchips for medical and environmental analysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมศักดิ์ ศิริไชย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การแยกสลายด้วยไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์การแพทย์
แคปปิลารีอิเล็กโทรโฟรีซีส
เคมีวิเคราะห์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงงานวิจัยนี้อธิบายถึงการพัฒนาการสร้งไมโครชิพและระบบการตรวจวัดสำหรับผระยุกต์ใช้กับงานวิเคราะห์ทางเคมีการศึกษามุ่งเน้นถึงการที่เหมาะสมในการสร้างไมโครชิพที่ใช้กับเทคนิคการวิเคราะห์แคปปิลารีทรโฟรีซีส การทดสอบประสิทธิภาพของไมโครชิพที่สร้างขึ้นและระบบการตรวจวัดที่สร้างขึ้น และการประยุกต์ใช้งานด้านวิเคราะห์ กระบวนการสร้างไมโครชิพชนิดที่ทำจากแก้ว ประกอบด้วยขั้นตอน การออกแบบไมโครชิพ ถ่ายโอนแบบของไมโครชิพไปยังสารอินทรีย์ที่เคลือบบนซับสเตรท การซับสเตรทให้เป็นรี่องด้วยสารเคมี การทำให้เกิดเป็นช่องภายในไมโครชิพ เรียกกระบวนการนี้ว่า การบอนดิ้ง เพื่อให้ได้ช่องบนซับสเตรทที่มีความเรียบ การศึกษามุ่งเน้นถึงการหาองค์ประกอบวของสารละลายที่ใช้ในชั้นของการกัดซับสเตรท และอุณหภูมิที่ใช้ในขั้นบอนดิ้งภายใต้สภาวะที่เหมาะสมช่องบนสเตรทมีความเรียบ การทดสอบไมโครชิพที่สร้างขึ้นและระบบการตรวจวัด พบว่า สามารถใช้ไมโครชิพที่สร้างขึ้นแยกโมเลกุลสีได้อย่างสมบูรณ์และใช้เวลาสั้น นอกจากนี้ โครงงานวิจัยรายงานการประยุกต์ใช้งานของไมโครชืพในการวิเคราะห์สารแอนติไบโอติกที่สำคัญ การศึกษาพบว่า สามารถวิเคราะห์สารแอนติไบโอติกได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความแม่นและความเที่ยงดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/404
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น