กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4036
ชื่อเรื่อง: เซนเซอร์ตรวจวัดไอออนโลหะหนักในน้ำที่เตรียมจากวัสดุไฮบริดระหว่างพอลิ (ไวนิล แอลกอฮอล์) /ซิลิกาด้วยกระบวนการโซล-เจล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Sensor for heavy metal ions in aqueous media based on poly(vinyl alcohol)/silical hybrid material synthesized by sol-gel method
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนิดา ตระกูลสุจริตโชค
จอมใจ สุกใส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: โลหะหนัก
อุปกรณ์ตรวจจับโลหะ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้ได้พัฒนาฟิล์มพอลิ (ไวนิล แอลกอฮอล์) ไฮบริดเซนเซอร์ที่มีอนุพันธ์ของโรดามีนอยู่ในโครงสร้างสำหรับใช้เพื่อตรวจวัด Fe3+ ไอออนในสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวกลาง โดยสังเคราะห์ลิแกนด์ชนิดใหม่ (RB-UTES) ที่สามารถเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ Fe3+ ไอออนและเกิดการเปลี่ยนสีที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า โครงสร้างของ RB-UTES ลิแกนด์ถูกยืนยันด้วย 1H NMR และ 13C NMR spectroscopy จากนั้นวิเคราะห์ลักษณะและนำมาทำปฏิกิริยาให้เกิดพันธะโคเวเลนซ์โดยการไฮบริดกับพอลิ (ไวนิล แอลกอฮอล์) ด้วยกระบวนการโซล-เจลและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลผ่านหมู่ไซลอกเซน (siloxane linkage) เมื่อวิเคราะห์สมบัติการเป็นเซนเซอร์พบว่า RB-UTES ลิแกนด์ มีความว่องไว (sensitive) มีสมบัติเลือกจับเฉพาะ (selective) และสามารถแสดงผลการตรวจวัด Fe3+ ไอออนในสารละลาย ฟิล์มพอลิ(ไวนิล แอลกอฮอล์) ไฮบริดเซนเซอร์ที่เชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลและมีองค์ประกอบของ RB-UTES ลิแกนด์ในปริมาณต่าง ๆ ถูกเตรียมขึ้น นำมาวิเคราะห์สมบัติเคมีเชิงกายภาพ รวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพการเป็นเซนเซอร์โดยจุ่มลงในสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวกลาง พบว่าสามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวก เนื่องจากแสดงผลการตรวจวัด Fe3+ ไอออนในสารละลายด้วยการเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนในตัวอย่างจริง
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณเงินแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4036
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_198.pdf1.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น