กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3992
ชื่อเรื่อง: การพัฒนานวัตกรรมโถปัสสาวะชายปลอดเชื้อโรค ปราศจากกลิ่น ไม่ทำให้เกิดการกระจายคราบปัสสาวะและเกิดภาระในบ่อบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานอาหาร สถานพยาบาลและสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Innovative design of ultra clean, pathogen-free, wastewater-free urinal with no foul odor and urine splash for food industry, healthcare and nursing home of Thailand’s aging society
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อาณัติ ดีพัฒนา
อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: นวัตกรรมโถปัสสาวะชายปลอดเชื้อโรคปราศจากกลิ่น ไม่ทำให้เกิดการกระจายคราบปัสสาวะและเกิดภาระในบ่อบำบัดน้ำเสียเป็นนวัตกรรมที่ประกอบไปด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิคที่มีพลังงานคลื่น สร้างโดยตัวแปลงสัญญาณ piezoelectric ใช้ในการผลิตหมอกหรือละอองลอยที่เต็มไปด้วยอนุมูลอิสระต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ กระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูงในหลายรูปแบบสามารถสร้างอนุมูลอิสระได้ โดยการกระจายตัวของละอองลอยอนุภาคขนาดเล็กมีฤทธิ์ในการออกซิไดส์สูงนี้ การทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของโถปัสสาวะใช้ตัวแทนเชื้อแบคทีเรียที่เป็น Escherichia coli / coliform และเชื้อราที่เป็น Aspergillus niger ที่มีการเติบโตหรือเกิดขึ้นบนผิวหน้าของอาหารเลี้ยงเชื้อได้ดี โดยกระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูงนี้ ประกอบด้วย สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (1, 3, และ 5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) สารละลายโอโซน (เครื่องกำเนิดโอโซนขนาด 7 กรัม/ชั่วโมง อัตราการไหลก๊าซออกซิเจน 2 ลิตร/นาที) และหลอดยูวี (4 หลอด แต่ละหลอดมีขนาด 15 วัตต์ ด้วยความเข้มแสง 2.88 กิโลจูล/ตารางเมตร) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของโถปัสสาวะพบว่า เงื่อนไขดังกล่าวไม่แตกต่างจากการใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียงอย่างเดียว หรือทำงานร่วมกันกับสารละลายโอโซนและแสงยูวี เป็นต้น สามารถก่อให้เกิดอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่ทาให้จำนวนของเชื้อจุลินทรีย์ลดลงหรือทำลายได้จากเริ่มต้น แต่การทดลองด้วยสารละลายโอโซนและแสงยูวีเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลดความเข้มข้นของเชื้อจุลินทรีย์ได้จากความเข้มข้นของเชื้อเริ่มต้น การพ่นละอองลอยในโถปัสสาวะด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียงอย่างเดียว สามารถลดจำนวนของ E. coli/coliform ได้จากเริ่มต้น และทำให้เชื้อ A. niger ลดลงด้วย โดยได้ผลดีกว่า E. coli/coliform ปฏิกิริยาโฟโตแคททาไลติคด้วยการใช้แสงยูวีไม่ได้ช่วยเพิ่มการทำลายเชื้อ E. coli/coliform อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวิธีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามสามารถยับยั้งเชื้อ A. niger ได้ด้วยการพ่นละอองลอยของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ใน 10 นาที สามารถทำลายได้หมด งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการเกิดอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลแรดิคอลโดยการกระตุ้นของแสงยูวีร่วมกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโถปัสสาวะชาย การทำงานของสารละลายโอโซนร่วมกับสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ยิ่งเพิ่มความสามารถในการทำลายเชื้อ E. coli/coliform ได้ดีกว่าวิธีอื่น สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับสารละลายโอโซนสามารถทำลายเชื้อ E. coli/coliform ภายใน 8 นาทีและเพิ่มฤทธิ์การทำลายเชื้อ A. niger ได้ดีเช่นกัน การทำงานร่วมกัน 3 ชนิด ทั้งสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารละลายโอโซน และแสงยูวี ยิ่งเร่งเวลาในการทำลายของเชื้อ E. coli/coliform ในโถปัสสาวะโดยการทำงานของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ สารละลายโอโซนและแสงยูวีร่วมกัน เชื้อหมดลงภายใน 2 นาที ถ้าเทียบกับการใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียงอย่างเดียวที่ความเข้มข้นเดียวกัน การพ่นละอองลอยด้วยความเข้มข้นของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียง 1 เปอร์เซ็นประยุกต์ใช้ร่วมกับอีก 2 วิธี ดังนั้นเป็นไปได้ชัดว่าเพียงแค่ใช้ความสามารถของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพียงนิดเดียว เพื่อลดการตกค้างของสารเคมีและลดความเป็นพิษ เพราะอนุมูลอิสระที่ไม่เสถียรสามารถแตกตัวและหายไปได้อย่างรวดเร็ว
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3992
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_159.pdf1.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น