กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3983
ชื่อเรื่อง: การผลิตเอนไซม์ตรึงรูปที่มีศักยภาพในการสลายสารปนเปื้อนกลุ่มเอไมด์และไนไตร์ล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Construction of an immobilized enzyme with the potential for amide/ nitrile degradation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิตติมา เจริญพานิช
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ไนไตร์ล -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
เอนไซม์ตรึงรูป
เอไมด์ -- การย่อยสลายทางชีวภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความต้องการใช้อะคริโลไนไตร์ลที่จัดอยู่ในกลุ่มของสารเคมีที่มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นสารก่อมะเร็งในคนในปริมาณมากในห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรมนำไปสู่การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนรูปโดยใช้จุลินทรีย์ดูเหมือนว่าจะเป็นการกำจัดสารอะคริโลไนไตร์ลวิธีเดียวที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงต้องการจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสูงในการกำจัด โครงการวิจัยนี้รายงานถึงศักยภาพของแบคทีเรียสลายอะคริลาไมด์ Enterobacter aerogenes ในการย่อยสลายทางชีวภาพสารอะคริโลไนไตร์ล ผลการทดสอบพบว่าแบคทีเรีย สามารถเจริญได้ดีในสภาวะที่มีอะคริโลไนไตร์ลความเข้มข้นร้อยละ 0.2 (ปริมาตรต่อปริมาตร) โดยสามารถตรวจพบการสลายอะคริโลไนไตร์ลได้หลังการเลี้ยงเชื้อเจริญเป็นเวลา 30 นาที และเกิดการสลายในปริมาณสูงที่ชั่วโมงที่ 12 ของการเลี้ยง ซึ่งพบว่าอะคริโลไนไตร์ลจะถูกสลายเป็นอะคริลาไมด์ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นกรดอะคริลิกและแอมโมเนียม ผลการทดสอบที่ได้อาจเนื่องมาจาก E. aerogenes มีระบบเอนไซม์ไนไตร์ลไฮดราเทสและเอไมเดสที่เกี่ยวข้องกับการสลายทางชีวภาพสารอะคริลาไนไตร์ลนั่นเอง
รายละเอียด: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2558
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3983
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_133.pdf1.17 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น