กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3982
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Health Behavior Promoting Model Among the Elder Monks
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี กังใจ
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ชมนาด สุ่มเงิน
ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง
คำสำคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ ดำเนินการวิจัยในเขตคณะสงฆ์ตำบลและวัดที่คัดสรรในเขตจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระสงฆ์สูงอายุ พระสงฆ์ ประชาชน และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 5 ชุดที่มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ เป็นรูปแบบการดูแลแบบองค์รวม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) กำหนดแผนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์สูงอายุ 2) การพัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์สูงอายุ 3) ดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์สูงอายุอย่างต่อเนื่องในเชิงรุก 4) มีคณะทางานการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ พระสงฆ์สูงอายุแบบบูรณาการ และ 5) พัฒนา พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด จากผลการวิจัยเสนอแนะว่า วัดควรมีการนำรูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของพระสงฆ์สูงอายุ ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ และควรมีการนำไปประยุกต์ใช้ในวัดที่อยู่พื้นที่อื่น ๆ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3982
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_134.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น