กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3981
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Caring Model and Technology for Older Adults with Dementia in Community Through Family and Community Participation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี กังใจ
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
สิริวรรณ นิลมาร
ภานุวัฒน์ ด่านกลาง
อรวรรณ ปรางประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ -- ภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยี เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดำเนินการวิจัยในชุมชนคัดสรรแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แกนนาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชนและประชาชน รวมทั้งสิ้น 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจำนวน 7 ชุด ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ โดยการตรวจความตรงตามเนื้อหา และหาค่าความเชื่อมั่นซึ่งพบว่าเครื่องมือวิจัยทั้ง 7 ชุดนี้มีคุณภาพในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การคัดกรองและประเมินภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยบุคลากรด้านสุขภาพ 2) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประชาชน แกนนำ อาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3) การส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม 4) วิธีการดูแล ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมการรู้คิด เพื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ วัน เวลา สถานที่ 2. การดูแลที่เน้นด้านอารมณ์ 3. การดูแลที่เน้นพฤติกรรม 5) ระบบสนับสนุนช่วยเหลือจากบุคลากรด้านสุขภาพ 6) ระบบสนับสนุนจากชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 7) ระบบอุปกรณ์ช่วยเหลือ 2. เทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจากการวิจัยครั้งนี้ คือ ระบบติดตามผู้สูงอายุภายในบ้านพักอาศัยแบบไร้สาย จากผลการวิจัยเสนอแนะว่า ชุมชนหรือเทศบาลควรมีการนำรูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในชุมชน และควรมีการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3981
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_129.pdf1.39 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น