กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3972
ชื่อเรื่อง: สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสกุล Clausena สำหรับการรักษาโรคเบาหวาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Bioactive compounds from Clausena plants for diabetes treatment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนันต์ อธิพรชัย
ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
สุวรรณา เสมศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: โรคเบาหวาน
พืชสมุนไพร
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Clausena ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรวงศ์ส้มสกุลหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ทางยาและส่วนประกอบทางยาต่อการรักษาและป้องกันภาวะทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ ของโรคเบาหวาน พบว่าน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดหยาบของพืชวงศ์ส้มทั้ง 3 ชนิด คือส่องฟ้าดง (C. harmandiana) ส่องฟ้า (C. guillauminii) และสันโสก (C. excavata) สามารถช่วยในการบรรเทาพยาธิวิทยาของการเกิดเบาหวานได้ โดยสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ ยับยั้งภาวะการอักเสบ และยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการลดระดับน้ำตาลในเลือด รวมทั้งส่วนสกัดหยาบทุกส่วนสกัดของพืชวงศ์ส้มดังกล่าวนั้น ไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์อีกด้วย ดังนั้นการบริโภคส่องฟ้าดง ส่องฟ้า และสันโสกอาจจะช่วยบรรเทาและป้องกันโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่สำคัญและพบมากในผู้สูงอายุได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสโครงการ 60272 เลขที่สัญญา 46.4/2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3972
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_118.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น