กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3971
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแคสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Chemical investigation and biological activities of Sesbania grandiflora for the treatments of Alzheimer's disease
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนันต์ อธิพรชัย
วราคณา จุ้งลก
สุวรรณา เสมศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: โรคอัลไซเมอร์
แค
พยาธิวิทยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: แค (Sesbania grandiflora) เป็นพืชที่นิยมนำมาประกอบอาหารจัดอยู่ในวงศ์ถั่วที่พบมากในประเทศ ไทยและมีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทางด้านเภสัชวิทยาและตามตำราแพทย์แผนไทย โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของแคในการรักษาอาการปวดศีรษะ ไมเกรน รักษาอาการหวัด แก้ไข้ตัวร้อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของแคสำหรับช่วยในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญและพบมากในผู้สูงอายุ จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เทคนิคทางโครมาโทรกราฟี สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ ทั้งหมด 4 สาร คือ Oleanolic acid (1), Stigmasterol (2), Stigmasterol 3-O--D-glucopyranoside (3) และ Elaeagnoside (4) โครงสร้างของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้ทั้งหมดทำการวิเคราะห์และยืนยันโครงสร้างด้วยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟี จากงานวิจัยนี้พบ Oleanolic acid (1) เป็นองค์ประกอบหลักในส่วนของดอกแคซึ่งจากรายงานต่าง ๆ พบว่าสาร Oleanolic acid (1) สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการบริโภคดอกแคก็มีโอกาสที่อาจจะช่วยบรรเทาและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญและพบมากในผู้สูงอายุได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รหัสโครงการ 60337 เลขที่สัญญา 47/2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3971
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_117.pdf1.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น