กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3970
ชื่อเรื่อง: การค้นหาและพัฒนาสมุนไพรไทยสำหรับรักษาโรคเบาหวาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Discovery and development of Thai medicinal plants with potential antidiabetic activity
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนันต์ อธิพรชัย
สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
สุวรรณา เสมศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: โรคเบาหวาน
สมุนไพรไทย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและค้นหาสมุนไพรผักพื้นบ้านของไทยที่สามารถรับประทานได้สำหรับช่วยในการรักษาและป้องกันภาวะทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ ของโรคเบาหวาน โดยทำการศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส และความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดหยาบเมทานอลและเอทานอลของสมุนไพรผักพื้นบ้านของไทยที่สามารถรับประทาน จากการทดลองพบว่า สมุนไพรผักพื้นบ้าน 8 ชนิดมีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงมากกว่า 1000 gGAE.g-1 คือผักแพว ตำลึงหวาน ขี้เหล็ก มะระขี้นก มะม่วงหิมพานต์ ผักติ้ว ผักมันปู และมะตูมแขก นอกจากนี้พบว่า ผักแพว มะม่วงหิมพานต์ ผักมันปู และมะตูมแขก แสดงฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีมาก ดีกว่าผักพื้นบ้านชนิดอื่น ๆ รวมทั้งสารสกัดหยาบสมุนไพรผักพื้นบ้านของไทยที่สามารถรับประทานทุกชนิดที่นำมาศึกษาไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์อีกด้วย จากผลการศึกษาคาดว่า ผักแพว มะม่วงหิมพานต์ ผักมันปู และมะตูมแขก น่าจะสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาหรือส่วนประกอบทางยาที่ใช้สำหรับการรักษา และป้องกันภาวะทางเภสัชวิทยาต่าง ๆ ของโรคเบาหวานได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณ แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่สัญญา 46.1/2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3970
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_111.pdf1.24 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น