กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3966
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติต้านการอักเสบและความเป็นพิษของสารสกัดสมุนไพร ในกลุ่มที่รักษาเบาหวาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Anti-inflammation and cytotoxic properties in medical plants for diabetes treatment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนันต์ อธิพรชัย
สุวรรณา เสมศรี
สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สมุนไพร
ข่า
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติต้านการอักเสบและความเป็นพิษของสาร สกัดข่า (Alpinia galanga) และสารสกัดสมุนไพรในกลุ่มที่รักษาเบาหวาน ในการศึกษาได้นำเหง้าข่าสด และกากของเหง้าข่าสดหลังจากคั้นน้ำ มาทำการสกัดด้วยตัวทำละลายอะซิโตน เมทานอล เอทานอล และต้มกับน้ำเดือด จากผลการทดลอง พบว่าสารสกัดเหง้าข่าสด และกากเหง้าข่าสดหลังจากคั้นน้ำ ที่สกัดด้วยตัวทำละลาย 95% เอทานอลสามารถยับยั้งการหลั่งไนตริกออกไซด์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวแมคโคฟาจเพาะเลี้ยงชนิด RAW264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS ได้ 50% (IC50) ที่ความเข้มข้น 10.8 ± 1.15 และ 9.0 ± 2.28 g/mL ตามลำดับ อีกทั้งสารสกัดดังกล่าวไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติเพาะเลี้ยงชนิด Vero อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรในกลุ่มรักษาเบาหวาน จำนวน 45 ชนิด พบว่า สารสกัดสะแงะ (Coriandrum sp.) ที่สกัดด้วยตัวทำละลายเมทานอลและเอทานอล แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ 50% ที่ความเข้มข้น 7.3 ± 5.95 และ 29.2 ± 3.12 g/mL ตามลำดับ และไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติเพาะเลี้ยงชนิด Vero เช่นกัน จากผลการศึกษาคาดว่า ข่า และ สะแงะ น่าจะสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นยาหรือส่วนประกอบทางยาที่ใช้สำหรับ การรักษาและป้องกันภาวะการอักเสบ และช่วยบรรเทาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ต่าง ๆ ของโรคเบาหวานได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณ แผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย แห่งชาติ รหัสโครงการ 60267 เลขที่สัญญา 46.3/2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3966
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_116.pdf1.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น