กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3964
ชื่อเรื่อง: สำรวจสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาปฏิชีวนะเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problem consumptions survey of drug antibiotics to consumer protection safety modeling development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
ภักดี สุขพรสวรรค์
ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: ยาปฏิชีวนะ
การคุ้มครองผู้บริโภค
การดื้อยา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง การสำรวจสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาปฏิชีวนะเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์ 1 สำรวจสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในเขตเทศบาลแสนสุข 2.หารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การวิจัยเชิงปริมาณโดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 410 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริโภคยาปฎิชีวนะ ได้แก่ ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น วิธี รับประทานยาปฏิชีวนะ ระยะเวลาในการรับประทานยาปฏิชีวนะ การเก็บรักษายานำเด็กที่เป็นผงแห้งหลังผสม และการดูวันผลิต/ วันหมดอายุของยาปฏิชีวนะ พฤติกรรมที่ยังขาดเรื่องการรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง และครบระยะเวลาตามกำหนด สรุป บุคคลากรด้านสาธารณสุข ควรตระหนักและเพิ่มความรู้ที่ถูกต้องและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับประชาชน เพื่อลดการเกิดการดื้อยาและลดงบประมาณในการรักษา
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3964
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_119.pdf574.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น