กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3964
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorยุทธภูมิ มีประดิษฐ์
dc.contributor.authorภักดี สุขพรสวรรค์
dc.contributor.authorฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
dc.date.accessioned2020-09-25T02:36:08Z
dc.date.available2020-09-25T02:36:08Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3964
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562th_TH
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่อง การสำรวจสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาปฏิชีวนะเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์ 1 สำรวจสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะในเขตเทศบาลแสนสุข 2.หารูปแบบการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การวิจัยเชิงปริมาณโดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 410 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริโภคยาปฎิชีวนะ ได้แก่ ความรู้การใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น วิธี รับประทานยาปฏิชีวนะ ระยะเวลาในการรับประทานยาปฏิชีวนะ การเก็บรักษายานำเด็กที่เป็นผงแห้งหลังผสม และการดูวันผลิต/ วันหมดอายุของยาปฏิชีวนะ พฤติกรรมที่ยังขาดเรื่องการรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง และครบระยะเวลาตามกำหนด สรุป บุคคลากรด้านสาธารณสุข ควรตระหนักและเพิ่มความรู้ที่ถูกต้องและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับประชาชน เพื่อลดการเกิดการดื้อยาและลดงบประมาณในการรักษาth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectยาปฏิชีวนะth_TH
dc.subjectการคุ้มครองผู้บริโภคth_TH
dc.subjectการดื้อยาth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleสำรวจสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาปฏิชีวนะเพื่อพัฒนารูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยth_TH
dc.title.alternativeProblem consumptions survey of drug antibiotics to consumer protection safety modeling developmenten
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailyutthapoom@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailphakdee@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailatitinun@gmail.comth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeThis study aimed to survey the situation of antibiotics consumption. It was a qualitative research using in-depth interview Technique. The purposive sampling was a group of 15 experts, including doctors, pharmacists and nurses. The results about the knowledge were found that unnecessary antibiotics taking, antibiotics using, duration of taking antibiotics, storage of dry antibiotics after mixing and the production date / expiration date of the antibiotics. The behaviors were found that lack of taking antibiotics full course. Summary healthcare team should be aware and increase the correct knowledge and create appropriate behavior for the people To reduce the occurrence of drug resistance and reduce treatment budgets.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_119.pdf574.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น