กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3961
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวิไลวรรณ พวงสันเทียะ
dc.contributor.authorศิริวรรณ ชูศรี
dc.contributor.authorศิรประภา ฟ้ากระจ่าง
dc.contributor.authorวรเทพ มุธุวรรณ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2020-09-13T03:02:55Z
dc.date.available2020-09-13T03:02:55Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3961
dc.descriptionโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา สัญญาเลขที่ 45.3/2562th_TH
dc.description.abstractวงจรชีวิตแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888) ภายในห้องปฏิบัติการ มีระยะเวลาพัฒนาการตั้งแต่พลานูล่าจนถึงระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่าขนาดเล็กใช้เวลาทั้งสิ้น 45 วัน พบว่าในวงจรชีวิตมีการสืบพันธุ์ 2 แบบ คือ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) ในระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่า และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Asexual reproduction) ในระยะโพลิป วงจรชีวิตของแมงกะพรุนหนัง ประกอบด้วย ระยะพลานูล่า (Planula stage) ระยะโพลิป (Polyp stage) ระยะสตรอบิลา (Strobila stage) ระยะเอฟิร่า (Ephyra stage) และระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่าขนาดเล็ก (Small medusa) โดยระยะพลานูล่าพบครั้งแรกเมื่อ 12-24 ชั่วโมง พลานูล่าจะเจริญเติบโตในมวลน้ำ 4-5 วัน ก่อนลงเกาะกับวัสดุและเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะโพลิป ที่มีรูปร่างทรงกระบอกยึดเกาะกับวัสดุ ระยะนี้มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบ Podocyst ซึ่งจะเจริญเป็นโพลิปใหม่ต่อไป เมื่ออายุ 12 วัน โพลิปเกิดการแบ่งชั้นบริเวณแผ่นปากเป็นระยะสตรอบิลามี 2 แบบ คือ Polydisk strobilation และแบบ Monodisk strobilation เมื่ออายุ 25 วัน แผ่นชั้นจะเริ่มหลุดออกมาในมวลน้ำ เรียกว่าเอฟิร่า จากนั้น 45 วัน พบว่าเอฟิร่าเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะที่มีรูปร่างแบบเมดูซ่าขนาดเล็กต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectแมงกะพรุนหนังth_TH
dc.subjectวงจรชีวิตสัตว์th_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleวงจรชีวิตแมงกะพรุนหนัง Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888) ภายในห้องปฏิบัติการth_TH
dc.title.alternativeLife cycle of the edible jellyfish Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888) (Scyphozoa: Rhizostomeae) under laboratory conditionsen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailwilaiwanp@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailsiriwanc@.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailSiraprapaF@go.buu.ac.thth_TH
dc.author.emailvorathep@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeLife cycle of the edible jellyfish Rhopilema hispidum (Vanhöffen, 1888) within the laboratory condition. The complete period time from a planula to a small medusa stage was about 45 days. Was to investigate their revealed an alternation of reproduction between sexual reproduction in medusa stage and asexual reproduction in polyp stage, life cycle and rate of development through the stages from planula, polyp, strobila, ephyra and small medusa stage. The study found that the planula within 12-24 hours, 4-5 -day-old planula larva settled on substrata and developed to polyp has cylindrical shape and settles on substrata reproduced asexually via the formation of podocyst, a new polyp was found in this stage. 12-day-old planula larva a transverse constriction appears at the top of its mouth and the polyp subsequently develops into the strobila stage, which exhibits a form of polydisk strobilation and monodisk strobilation. 25-day-old planula larva, layer is released into the water column, which is referred to as the ephyra stage. And then, developed to small medusa stage. (45-day-old larva)en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_103.pdf2.74 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น