กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3939
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorจริยาวดี สุริยพันธุ์
dc.contributor.authorสมถวิล จริตควร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2020-08-09T04:04:30Z
dc.date.available2020-08-09T04:04:30Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3939
dc.description.abstractภาวการณ์ระบาดของกะพรุนพิษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีผลกระทบทางตรงต่อการท่องเที่ยวชายฝั่ง และผลกระทบทางอ้อมต่อการประมงและสิ่งแวดล้อมจากปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวบริเวณหาดบางแสนได้สัมผัสกับกะพรุนพิษเป็นจำนวนมาก ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับกะพรุนพิษมุ่งไปยังทัศนคติของนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น โดยใช้แบบสอบถามและการจับกลุ่มสัมภาษณ์จากนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการริมหาด ชุมชน และการจับกลุ่มสัมภาษณ์ในหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการริมหาดมักพบนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บจากกะพรุนพิษ และรายได้ที่ลดต่ำลงจากภาวะที่กะพรุนบลูม การใช้น้ำส้มสายชูเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในการลดความเป็นพิษของกะพรุน นอกจากนี้แนวทางการป้องกันและการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลและเพิ่มความตระหนักให้กับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ในการดูแลผู้บาดเจ็บจากกะพรุนพิษ และเป็นแนวปฏิบัติสำหรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการให้ข้อมูลและการเผยแพร่แบบสาธารณะจะเป็นประโยชน์ต่อการรายงานการพบกะพรุนในพื้นที่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่รายงานการพบหรือไม่พบกะพรุนในแต่ละวัน ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างความตระหนักในเรื่องความรู้เกี่ยวกับชนิดของกะพรุนต่าง ๆ ในอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านสำนักงาน คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectแมงพระพรุน - - พิษth_TH
dc.subjectนักท่องเที่ยวth_TH
dc.subjectทัศนคติth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleทัศนคติและความเเข้าใจในเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝั่งทะเลและนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีth_TH
dc.title.alternativeAttitude and Cognition in venomous jellyfish on coastal community and tourism, Chon buri provinceen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailjariyavadee@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailsomtawin@buu.ac.thth_TH
dc.year2563th_TH
dc.description.abstractalternativeJellyfish outbreaks appear to be on the increase. That can have important direct impacts on coastal tourism and indirect impacts on fisheries and environment. The incidence of many tourists on Bangsaen beach, Chon Buri province exposed to the poison of jellyfish. The survey was focused on attitude of tourism and coastal community. The questionnaire and focus groups were used as the research instrument. The sample of this research consisted of Thai tourists who travelled to Bangsean beach, local vendors, coastal community were used the questionnaire while, some coastal community and marine security unit were organized by focus group. The result showed that local vendors always found the injury tourist and lower income that affected from Jellyfish bloom. The local knowledge for first aid was used vinegar for remove jellyfish envenoming. In addition to the prevention and communication are important to help educate and raise concern for tourists, and local people about caring patients exposed to jellyfish poisoning and used as a guideline for surveillance and prevention measures. Informational and public awareness campaigns of this kind are useful for providing public jellyfish reports and exploring the use of new technologies and real-time information daily reports informing users about the presence or absence of a jellyfish bloom at each beach. These campaigns may help to prevent the stigmatization of certain beaches and jellyfish species by raising awareness and knowledge of these species among beach recreationists and the general public for the future.th_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_085.pdf7.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น