กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3939
ชื่อเรื่อง: ทัศนคติและความเเข้าใจในเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษของชุมชนริมชายฝั่งทะเลและนักท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Attitude and Cognition in venomous jellyfish on coastal community and tourism, Chon buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จริยาวดี สุริยพันธุ์
สมถวิล จริตควร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แมงพระพรุน - - พิษ
นักท่องเที่ยว
ทัศนคติ
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ภาวการณ์ระบาดของกะพรุนพิษมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีผลกระทบทางตรงต่อการท่องเที่ยวชายฝั่ง และผลกระทบทางอ้อมต่อการประมงและสิ่งแวดล้อมจากปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวบริเวณหาดบางแสนได้สัมผัสกับกะพรุนพิษเป็นจำนวนมาก ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับกะพรุนพิษมุ่งไปยังทัศนคติของนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น โดยใช้แบบสอบถามและการจับกลุ่มสัมภาษณ์จากนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการริมหาด ชุมชน และการจับกลุ่มสัมภาษณ์ในหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล ผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการริมหาดมักพบนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บจากกะพรุนพิษ และรายได้ที่ลดต่ำลงจากภาวะที่กะพรุนบลูม การใช้น้ำส้มสายชูเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในการลดความเป็นพิษของกะพรุน นอกจากนี้แนวทางการป้องกันและการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลและเพิ่มความตระหนักให้กับนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ในการดูแลผู้บาดเจ็บจากกะพรุนพิษ และเป็นแนวปฏิบัติสำหรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการให้ข้อมูลและการเผยแพร่แบบสาธารณะจะเป็นประโยชน์ต่อการรายงานการพบกะพรุนในพื้นที่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่รายงานการพบหรือไม่พบกะพรุนในแต่ละวัน ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างความตระหนักในเรื่องความรู้เกี่ยวกับชนิดของกะพรุนต่าง ๆ ในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3939
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_085.pdf7.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น