กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3932
ชื่อเรื่อง: การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพด้วยโปรแกรมทางสังคม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Enhancing Health Related Quality of Life through Social Determinants Intervention Program
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
ภัทรา หิรัญรัตนพงศ์
ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
สมจิต พฤกษะริตานนท์
มยุรี พิทักษ์ศิลป์
พวงทอง อินใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต
พฤติกรรมสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของครูในภาคตะวันออก 2) พัฒนาโปรแกรมทางสังคมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของครู 3) นำโปรแกรมทางสังคมไปทดลองใช้ในโรงเรียนเป้าหมาย 4) ประเมินผลการนำโปรแกรมไปทดลองใช้ ประชากรที่ศึกษาคือครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก คัดเลือกตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน นำโปรแกรมไปทดลองใช้ เป็นเวลา 6 เดือนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของครูคือรายได้ โปรแกรมทางสังคมเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของครู ประกอบด้วย 1) การสร้างนโยบายสุขภาพของโรงเรียน 2) การมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 3) การจัดตั้งคณะทำงานและกาหนดบทบาทหน้าที่ 4) การสำรวจภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 5) การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 6) การสร้างเครือข่ายทางสังคม 7) การติดตามและประเมินผล ผลการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมพบว่า ครูมีภาวะความเครียดลดลง มีการจัดการสุขภาพด้านการรับประทานอาหารและการออกกาลังกายเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อสภาวะสุขภาพของตนเองเพิ่มขึ้น ปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพที่ได้นำมาใช้ในโปรแกรมนี้คือ การสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาพ เครือข่ายทางสังคม และการปรับรูปแบบของบริการสุขภาพ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3932
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_077.pdf2.03 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น