กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3918
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเส้นใยอิเล็กโตรสปันเรียงตัวทางเดียวจาก Eudragit RS100 และ RL100 สาหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อเส้นประสาท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of aligned Eudragit RS100 and RL100 electrospun nanofibers for nerve tissue engineering
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
เซลล์ประสาท
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เทคนิคการปั่นเส้นใยอิเล็กโตรสปินนิงถูกนามาใช้ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย ได้แก่ โครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อ วัสดุปิดแผล และระบบนำส่งยา การวิจัยนี้ เส้นใยอิเล็กโตรสปันเรียงตัวทางเดียวจาก Eudragit RS100 และ RL100 สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อเส้นประสาทผลิตได้สาเร็จด้วยอิเล็กโทรสปิน นิงเทคนิค การกระจายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและองศาการจัดเรียงตัวของเส้นใย สังเกตภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โครงสร้างทางเคมีและโครงร่างผลึกของ เส้นใยอิเล็กโตรสปันเรียงตัวทางเดียวจาก Eudragit RS100 และ RL100 วิเคราะห์ด้วยเทคนิคอินฟราเรด สเปโครสโกปี และ X-ray diffactometer การศึกษาเพาะเลี้ยงเซลล์ ใช้เซลล์ประสาทหนู (Schwann cells) สำหรับการประเมินการเจริญเติบโตของเซลล์และสัณฐานวิทยาของเซลล์ บนเส้นใย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า สามารถเตรียมเส้นใยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในระดับนาโนเมตรเส้นใยอิเล็กโตรสปันเรียงตัวทางเดียวจาก Eudragit RS100 และ RL100 อยู่ในรูปอสัณฐานและมีโครงสร้างทางเคมีคงเดิมเมื่อผ่านประบวนการอิเล็กโตรสปินนิง เส้นใยอิเล็กโตรสปันเรียงตัวทางเดียวจาก Eudragit RS100 และ RL100 สามารถเข้ากันได้กับเซลล์ประสาทหนู (Schwann cells) และเซลล์สามารถเจริญเติบโตทางเดียวตามแนวของเส้นใยอิเล็กโตรสปัน สรุปผลการวิจัย เส้นใยอิเล็กโตรสปันเรียงตัวทางเดียวจาก Eudragit RS100 และ RL100 มีศักยภาพนาไปประยุกต์ใช้เป็นโครงร่างวิศวกรรมเนื้อเยื่อของเซลล์ประสาทได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3918
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_061.pdf3.59 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น