กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/391
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาเลือก สตรีกับการศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The result of contemplative education: a case study women and education
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์ชลี มาพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมทางการศึกษา
จิตตปัญญาศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาโดยจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาเลือก สตรีกับการศึกษาจากนิสิต จำนวน 18 คน โดยผู้วิจัยศึกษาแนวคิดจิตปัญญาศึกษา กิจกรรมและผลการจัดกิจกรรม ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การจดบันทึกและการสะท้อนความคิด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัย สมุดบันทึก กิจกรรมที่ใช้ ได้แก่ กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การเล่าเรื่อง (Story Telling) การบันทึก การเรียนรู้ (Journaling) การผ่อนพักตระหนักรู้ (Mindful Relaxation) การวาดภาพ (Drawing) การเลือกภาพ (Select pictures) การมีสติกับการทำงาน (Mindfulness Practice) และงานจิตอาสา (Volunteer Spirit) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรั้อย่างลึกซึ้ง ช่วยพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ การยอมรับตนเองและสังคม นอกจากนั้นยังทำให้ผู้เรียนสามารถซาบซึ้งและเข้าใจ มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งยังส่งผลต่างการคิดเชิงสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้เรียน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/391
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น