กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3909
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเทคนิค multiplex RT-PCR เพื่อใช้ในการคัดเลือกต้นพริกไทยปลอดเชื้อไวรัส
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of multiplex RT-PCR for screening of virus-free pepper (Piper nigrum L.)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คำสำคัญ: พริกไทย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3909
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_052.pdf814.77 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น