กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3908
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorทรงกลด สารภูษิต
dc.contributor.authorพรพิมล รงค์นพรัตน์
dc.contributor.authorเอกรัฐ ศรีสุข
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2020-04-23T03:33:22Z
dc.date.available2020-04-23T03:33:22Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3908
dc.description.abstractไซโตโครม P450 2A6 (CYP2A6) เป็นเอนไซม์สำคัญที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสารนิโคตินในบุหรี่ ทำให้ระดับนิโคตินในเลือดลดต่าลง ส่งผลให้ผู้สูบจำเป็นต้องสูบบุหรี่เข้าไปใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อคงระดับนิโคตินในเลือด ทำให้เกิดการเสพติดบุหรี่ในที่สุด จากการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่า เอนไซม์ CYP2A6 มีความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่ที่มีการทำงานของเอนไซม์ CYP2A6 น้อยจะย่อยสลายนิโคตินช้าและสูบบุหรี่น้อยลง แสดงให้เห็นว่าสมบัติของเอนไซม์ CYP2A6 อาจเกี่ยวกับสมบัติการย่อยสลายนิโคติน ด้วยเหตุนี้ในการศึกษาครั้งนี้จึงศึกษาถึงคุณสมบัติของเอนไซม์ CYP2A6 ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยเลือกศึกษาจากอัลลีลที่พบในประชากรไทยได้แก่ wild-type CYP2A6, CYP2A6*5, CYP2A6*7, CYP2A6*8 และ CYP2A6*10 ซึ่งในการทดลองได้ทำการกลายพันธุ์ยีน wild-type CYP2A6 ให้ได้เป็นอัลลีลที่สนใจศึกษา นำมาแสดงออกในระบบแบคทีเรีย ทำบริสุทธิ์เอนไซม์ รวมทั้งตรวจวัดกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ เทียบกับ CYP2A6*1 (Km 1.54 ± 0.49 μM และ Vmax 1.02 ± 0.06 μM. s-1) ผลการศึกษาพบว่า เอนไซม์ที่ทำการกลายพันธุ์ทุกตัว ได้แก่ CYP2A6*5, CYP2A6*7, CYP2A6*8 และCYP2A6*10 มีประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ที่ลดลง โดย CYP2A6*5 มีการเปลี่ยนแปลงค่า Km สูงที่สุด (13.24 ± 3.51 μM) ในขณ ะที่ CYP2A6*10 มีการลดลงของค่า Vmax มากที่สุด (0.14 ± 0.02 μM. s-1) นอกจากนี้ยังพบว่าการกลายพันธ์ของ CYP2A6 ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการถูกยับยั้งด้วยสารยับยั้ง CYP2A6 มาตรฐาน (8-MOP) โดย CYP2A6*5 มีการเพิ่มขึ้นของค่า IC50 สูงที่สุด (3.24 ± 0.51 μM) เมื่อเปรียบเทียบกับCYP2A6*1 (0.20 ± 0.09 μM)th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectไซโตโครมพี-450th_TH
dc.subjectสมุนไพรไทยth_TH
dc.subjectทองพันชั่ง (พืช)th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleผลของความแตกต่างทางพันธุกรรมของเอนไซม์ CYP2A6 ที่มีต่อฤทธิ์ยับยั้งของสารสำคัญจากสมุนไพรทองพันชั่งและหญ้าดอกขาวth_TH
dc.title.alternativeEffect of polymorphic CYP2A6 enzyme variants on inhibitory activity of plant constituents from Rhinacanthus nasutus and Venonia cinereaen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailekaruth@buu.ac.thth_TH
dc.author.emailpornpimol.ron@mahidol.ac.thth_TH
dc.author.emailsongklod@buu.ac.thth_TH
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeCytochrome P450 2A6 (CYP2A6) is an important enzyme responsible for nicotine clearance and tobacco addiction. Metabolism of nicotine, however, could reduce blood nicotine levels and subsequently leads to continue smoking to maintain blood nicotine level. Previous studies have been shown that the CYP2A6 polymorphisms associated with smoking behavior. Smokers with less CYP2A6 enzymes activity showed low nicotine clearance rate and resulted in smoke fewer cigarettes per day. Thus, enzymatic properties of allelic variants of CYP2A6 enzyme could affects nicotine metabolism. Therefore, this study aims to investigate the properties of allelic variants of CYP2A6 enzyme that had been found in Thai population, including CYP2A6*1 (wild-type), CYP2A6*5, CYP2A6*7, CYP2A6*8 and CYP2A6*10. Upon site-direct mutagenesis, all mutated CYP2A6 enzymes were construct and subsequently expressed, purified and the coumarin 7-hydroxylation assay was performed. The results showed that CYP2A6*5, CYP2A6*7, CYP2A6*8 and CYP2A6*10 exhibited low enzymatic efficiency comparing with CYP2A6*1 enzyme (Km 1.54 ± 0.49 μM and Vmax 1.02 ± 0.06 μM. s-1). The mutation in CYP2A6*5 enzyme caused lowest substrate binding affinity (Km 13.24 ± 3.51 μM) while mutation in CYP2A6*10 enzyme results in lowest catalytic efficiency (Vmax 0.14 ± 0.02 μM. s-1). Subsequently, these mutations effect the inhibitory activity of standard CYP2A6 inhibitor, 8-MOP, especically the CYP2A6*5 enzyme with an IC50 value of 3.24 ± 0.51 μM (0.20 ± 0.09 μM for CYP2A6*1)en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_051.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น