กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3900
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Health Promoting Model among the Coast Community Older Adults
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี กังใจ
ชมนาด สุ่มเงิน
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ
การส่งเสริมสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชายทะเลในเขตภาคตะวันออก ดำเนินการวิจัยในเขตพื้นที่ที่คัดสรร ในจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประชาชน และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 200 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือวิจัยที่มีค่าความตรงและความเที่ยงในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติที ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชายทะเลเป็นรูปแบบการดูแลแบบ องค์รวม ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ 1) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ 2) การพัฒนาทักษะที่จาเป็นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 3) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ 4) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ 5) การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และ 6) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิจัยเสนอแนะว่า ชุมชนควรมีการนำรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชายทะเล ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการส่งเสริมผู้สูงอายุชายทะเล และควรนำรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชายทะเลนี้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนที่อยู่พื้นที่ชายทะเลเขตอื่น ๆ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3900
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_043.pdf3.65 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น