กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/390
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The result of contemplative education: a case study philosophy and concepts of education
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์ชลี มาพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมทางการศึกษา
จิตตปัญญาศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา โดยจัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชา ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา จากนิสิตสาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 30 คน โดยผู้วิจัยศึกษาแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กิจกรรมและผลกการจัดกิจกรรม ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การจดบันทึก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้วิจัย สมุดบันทึก กิจกรรมที่ใช้ได้แก่ กิจกรรมสุนทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การเล่าเรื่อง (Story Telling) การบันทึกการเรียนรู้ (Journaling) การพักผ่อนตระหนักรู้ (Mindful Relaxation) การนั่งสมาธิ (Sitting meditation) การวาดรูป (Drawing) การมีสติกับการทำงาน (Mindfulness Practice) งานจิตอาสา (Volunteer spirit)และการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม(Ceremonies / Rituals based on a cultural or religion tradition) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ช่วยพัฒนาการคิดเชิงวิพากย์ การวิเคราะห์และความสามารถในการแก้ปัญหา ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านอารมณ์ การยอมรับตนเองและสังคม นอกจากนั้นยังสามารถให้ผู้เรียนฟังอย่างลึกซึ้ง ซาบซึ้งและ เข้าใจ มีความสามรถในการเรียนรู้ร่วมกัน และยังส่งผลต่อการคิดเชิงส้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงความคิดของผู้เรียน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/390
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น