กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3899
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Model Coastal Community Development to Promote Quality of Life among Older Adults Through Family and Community Participation Based on Sufficiency Economy Concept
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี กังใจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิต
การส่งเสริมสุขภาพ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพื้นที่เขตชายฝั่งทะเลตำบลแสนสุข และตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยรูปแบบการพัฒนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชายทะเลภาคตะวันออก 4 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการจัดการฐานข้อมูลและแผนที่ภูมิศาสตร์สนเทศทางการใช้ยาเพื่อดูแลสุขภาพตนเองของ ผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนชายทะเล 2) รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชายทะเล 3) รูปแบบการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพของแรงงานสูงอายุนอกระบบใน ชุมชนชายทะเล และ4) เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนชายทะเล จากผลการวิจัยเสนอแนะ 2 ประเด็น ดังนี้ 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย องค์กรที่เกี่ยวข้องระดับประเทศและท้องถิ่นควรให้ ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้สูงอายุชุมชนชายทะเล และมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนชายทะเล 2. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในชุมชนควรนำรูปแบบชุมชนชายทะเลต้นแบบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชายทะเล และควรมีการนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนพื้นที่ชายทะเลอื่น ๆ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3899
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_042.pdf623.64 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น