กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3895
ชื่อเรื่อง: ขั้นตอนทางชีวสารสนเทศสำหรับการค้นหาเครือข่ายที่ตอบสนองต่อการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจหนู
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Bioinformatics workflow to inflammatory responsive network discovery in murine macrophage
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิทักษ์ สูตรอนันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชีวสารสนเทศศาสตร์
พืชสมุนไพรไทย
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การอักเสบเป็นสิ่งสำคัญในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นการแสดงออกของยีน การศึกษาข้อมูลการแสดงออกของยีนหลายหมื่นยีนพร้อมกันภายใต้สภาวะที่สนใจโดยใช้เทคโนโลยีไมโครอาร์เรย์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจกลไกทางชีวเคมีของการอักเสบ ในปัจจุบันฐานข้อมูลและเครื่องมือต่าง ๆ ในด้านชีวสารสนเทศนั้นมีมากมายสำหรับการนำไปใช้เพื่ออธิบายกลไกการตอบสนองต่อการอักเสบ ในงานวิจัยนี้ทำการศึกษาข้อมูลไมโครอาร์เรย์ของการตอบสนองการอักเสบในเซลล์แมโครฟาจ RAW 264.7 ที่ถูกกระตุ้นด้วย LPS โดยอาศัยการวิเคราะห์ด้วยเครือข่ายที่แตกต่างกันสามเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการควบคุมการแสดงออกของยีน เครือข่ายการแสดงออกร่วมของยีน และเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีน โดยทำการตรวจสอบที่ 4 ช่วงระยะเวลาของการตอบสนองการอักเสบซึ่งจะทำการคัดเลือกเครือข่ายย่อยและแปลผลทางชีวภาพ โดยกระบวนการของวิถีพาธเวย์ NF-B มีการแสดงออกในช่วงเวลา 3 และ 6 ชั่วโมง เมื่อเวลา 8 และ 18 ชั่วโมงวิถีการตอบสนองการอักเสบหลากหลายวิถีเกิดขึ้น จากกระบวนการวิเคราะห์เครือข่ายข้างต้น จะทำการคัดเลือกเครือข่ายย่อยเพื่อนามาใช้เป็นต้นแบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจและอธิบายกลไกการต้านการอักเสบของสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรสำหรับการตรวจสอบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3895
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_045.pdf12.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น