กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3876
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ‘สมาร์ทการดูแล’ เพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Developing ‘Smart Caregiving’ Application to Support Caregivers of Persons with Mobility Disability
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณรัตน์ ลาวัง
อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน
จักริน สุขสวัสดิ์ชน
อโนชา ทัศนาธนชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความพิการทางการเคลื่อนไหวเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลกและประเทศไทย ผู้ดูแลเป็นเสมือนเสาหลักของระบบการดูแลคนพิการในระยะยาว การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาแอพลิเคชั่น ‘สมาร์ทการดูแล’ เพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว กระบวนการวิจัยมี 6 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาความต้องการของผู้ใช้และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแอพลิเคชั่นจากการสนทนากลุ่มผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 12 ราย และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 12 ราย 2) จัดหา รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 3) ออกแบบระบบและสร้างแอพลิเคชั่น 4) จัดทำคู่มือการใช้แอพลิเคชั่น 5) ทดสอบการทำงานกับผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 60 ราย และปรับปรุงแอพลิเคชั่น และ 6) เผยแพร่และให้บริการแอพลิเคชั่น รวมระยะเวลาการดำเนินการวิจัย 24 เดือน แอพลิเคชั่น ‘สมาร์ทการดูแล’ เพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว สร้างโดยใช้เทคโนโลยี React JavaScript (ReactJS) และพัฒนาการเข้าตัวระบบของผู้ดูแลและผู้ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ดูแลและผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้ง่ายและได้รับประโยชน์สูงสุดเพื่อให้การดูแลคนพิการ ซึ่งแอพลิเคชั่นนี้เป็นระบบที่เน้นการบันทึกข้อมูลของผู้ดูแลและคนพิการ และการให้ข้อมูลสาระสำคัญและแหล่งสนับสนุนการสำหรับการดูแลคนพิการ ภายหลังการพัฒนา แอพลิเคชั่นถูกนำมาทดลองใช้โดยผู้ดูแลและความพึงพอใจ พบว่า คะแนนเฉลี่ยประสิทธิภาพของแอพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.47, SD = 0.75) โดยด้านความเร็วของการใช้งานมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (M = 4.70, SD = 0.57) รองลงมาคือ ความถูกต้อง (M = 4.35, SD = 0.81) และความสามารถในการให้บริการ (M = 4.35, SD = 0.88) นอกจากนี้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อแอพลิเคชั่นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.45, SD = 0.72) โดยด้านเนื้อหาสาระมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าด้านการนำเสนอแอพลิเคชั่น (M = 4.35, SD = 0.81 และ M = 4.35, SD = 0.81 ตามลาดับ) ผลการศึกษานี้เสนอแนะได้ว่า แอพลิเคชั่น ‘สมาร์ทการดูแล’ เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ดูแล อาสาสมัครสาธารณสุข นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร จากสถานบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การคุณภาพชีวิตทั้งของคนพิการและญาติผู้ดูแลต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3876
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_024.pdf3.66 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น