กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3872
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและผลผลิตโคพีพอด เพื่อใช้อนุบาลลูกกุ้งขาววัยอ่อน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Enhance of Nutritional Value and Productivity of Copepod for White Shrimp Larvae Rearing
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มะลิวัลย์ คุตะโค
ปวีณา ตปนียวรวงศ์
สรวิศ เผ่าทองศุข
นภาพร เลียดประถม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: กุ้งขาว - - การเลี้ยง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: โคพีพอด A. royi ใช้ระยะพัฒนาตั้งแต่ระยะนอเพลียสถึงตัวเต็มวัย 15-16วัน นอเพลียสและโคพิโพดิดถึงตัวเต็มวัยมีขนาดเท่ากับ 150 และ 600 ไมโครเมตร ตามลำดับ เมื่อเลี้ยงสาหร่ายผสม คือ T. suesica+A. subtropica, T. suesica+Chaetoceros, T. suesica+I. galbana และ T. uesica+Thalssiosira พบว่าการเลี้ยงสาหร่ายผสม T. suesica+A. subtropica, T. suesica+Chaetoceros และ T. suesica+Thalssiosira มีอัตราการเติบโตจำเพาะใกล้เคียงกับการเลี้ยงแบบชนิดเดียว แต่ผลผลิตมวลชีวภาพของสาหร่ายต่ำกว่าการเลี้ยงแบบชนิดเดียว ส่วนการเลี้ยง T. suesica+Chaetoceros โดยเลี้ยงแบบกึ่งต่อเนื่อง พบว่าสาหร่ายทั้ง 2 ชนิด สามารถเลี้ยงร่วมกันได้ โดยมีผลผลิตมวลชีวภาพในช่วง 8.27-49.65x107 และ 10.57-20.40x107 เซลล์ต่อลิตรต่อวัน ตามลำดับ สาหร่ายที่เลี้ยงแบบผสมมีปริมาณไขมันสะสมสูงกว่าสาหร่ายที่เลี้ยงแบบชนิดเดียว ซึ่งการ เลี้ยงสาหร่าย T. suesica+A. subtropica มีไขมันสะสมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการเลี้ยงผสมด้วย สาหร่ายชนิดอื่น (P≤0.05) องค์ประกอบกรดไขมันของสาหร่ายทุกชนิดที่เลี้ยงแบบชนิดเดียวและแบบ ผสม พบว่ามีกรดไขมันชนิดเด่นที่เหมือนกัน คือ กรดไขมันชนิด 16:0, 18:0, 16:1 และ 18:2n6 โดย สาหร่ายทุกชนิดที่เลี้ยงแบบชนิดเดียว มีปริมาณกรดไขมัน 16:0 และ 16:1 สูง ในขณะที่ สาหร่ายที่ เลี้ยงแบบผสมพบว่ามีปริมาณกรดไขมัน 18:0 และ 18:2n6 สูง โคพีพอดที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย Thalassiosira ให้ความหนาแน่นสูงถึง 10,766 ตัวต่อลิตร ส่วนโคพีพอดที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายผสมโดยใช้สาหร่าย T. suesica+Chaetoceros ให้ความหนาแน่น โคพีพอดทั้งหมดสูงสุดเท่ากับ 11,604 ตัวต่อลิตร โคพีพอดที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายชนิดเดียวมีกรดไขมัน เชิงซ้อน 20:5n3 เป็นชนิดเด่น ส่วนโคพีพอดที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายแบบผสม 2 ชนิด มีกรดไขมันไม่ อิ่ม ตัวเชิงซ้อน 18:2 n6 เป็น ชนิด เด่น แ ละพ บ 22:6n3 เฉพาะโคพีพอด ที่เลี้ยงด้วย T. suecica+Chaetoceros, T. suecica+Thalassiosira และ T. suecica+I. galbana ผลจากการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการผลิตโคพีพอดที่มีความหนาแน่นสูงสาหรับเป็นแหล่งของ กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมกา−3 ควรเลี้ยงด้วย Thalassiosira เพียงชนิดเดียว และเลี้ยงด้วย สาหร่าย Tetraselmis+Chaetoceros
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3872
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_018.pdf4.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น