กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/384
ชื่อเรื่อง: นวัตกรรมการขึ้นรูปเครื่องประดับเงินที่มีความซับซ้อนจากนาโนซิลเวอร์เคลย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Innovation for fabrication of complex shape silver jewelry from nano-silver clay
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
ทวีศักดิ์ จันทร์ดวง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
คำสำคัญ: นาโนซิลเวอร์เคลย์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เครื่องประดับ
เครื่องเงิน
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: ผลงานวิจัยของโครงการต่อเนื่องในปีที่ 2 นี้ นำเสนอการผลิตเครื่องประดับจากนาโนซิลเวอร์เคลย์ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุรูปแบบใหม่ เทคนิคการผลิตและต้นแบบเครื่องประดับจากนาโนซิลเวอร์เคลย์ เพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมชุมชนและอุตสาหกรรมเคื่องประดับของไทย นาโนซิลเวอร์เคลย์ที่นำมาทำเครื่องประดับนี้ผลิตขึ้นจากคณะนักวิจัยในโครงการ โดยนำผงเงินขนาดอนุภาคระดับนาโนเมตร-ไมโครเมตร ผสมกับตัวประสานอินทรีย์เพื่อผลิตเป็นนาโนซิลเวอร์เคลย์สูตรใหม่ที่ง่ายต่อการปั้นยิ่งขึ้น มีความแข็งแรงสูง และร้อยละการหดตัวของชิ้นงานต่ำกว่านาโนซิลเวอร์เคลย์ของงานวิจัยในปีแรก สภาวะที่เหมาะสมในการเผานาโนซิลเวอร์เคลย์สูตรนี้ ได้แก่ อุณหภูมิ 600-900 องศาเซลเซียส อัตราเร่ง 10 องศาเซลเซียสต่อนาที เวลาในการยืนไฟ 30 นาทีขึ้นไป งานวิจัยในปีนี้นอกจากทำการสังเคราะห์อนุภาคผงโลหะเงินเพื่อผลิตนาโนซิลเวอร์เคลย์แล้ว นักวิจัยได้สังเคราะห์อนุภาคทองคำที่มความบางระดับนาโนเมตร ความกว้างอนุภาคระดับไมครอน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตโกลด์เคลย์และตกแต่งเครื่องประดับซิลเวอร์เคลย์โดยทำการศึกษาอิทธิพลของสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ และอิทธิพลของตัวประสานที่นำมาใช้ผลิตโกลด์เคลย์ รวมถึงศึกษากระบวนการเผาร่วมกันกับเครื่องประดับซิลเวอร์เคลย์ อีกทั้งศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปที่หลากหลายให้เหมาะสมกับวัสดุที่จะนำมาประกอบเป็นเครื่องประดับ รูปแบบการทำเครื่องประดับที่พัฒนาขึ้นในโครงการวิจัยปีนี้ ได้แก่ การทำเครื่องประดับซิลเวอร์เคลย์ร่วมกับเซรามิกส์โกลด์เคลย์ อนุภาคผงทอง และแก้ว โดยทำการศึกษาการเผาซิลเวอร์เคลย์และแก้วด้วยเตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในครัวเรือน เพื่อให้ง่ายในการนำไปใช้ต่อยอดในอุตสาหกรรมชุมชนอีกด้วย งานวิจัยในปีนี้ประสบความสำเร็จในการทำเครื่องประดับจากซิลเวอร์เคลย์ร่วมกับวัสดุดังกล่าว โดยใช้สภาวะการเผาและเทคนิคการขึ้นรูปเครื่องประดับในรูปแบบที่แตกต่างกัน กระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการสามารถนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมในครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อไปได้ในอนาคต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/384
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น