กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3830
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินตะกอนทะเลด้วยจีโอโพลีเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุงานทาง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Feasibility study of improvement of dredge soil properties by geopolymer for use as highway material
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: จีโอโพลีเมอร์
ดินตะกอน
เถ้าลอย
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณสมบัติของดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกจากท่าเรือ พาณิชย์แหลมฉบังด้วยจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุในงานทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมถึง 2 ต่อ คือ (i) เป็นการใช้วัสดุขุดลอกซึ่งเป็นขยะให้เกิดประโยชน์ และ (ii) เป็นการใช้ fly ash ซึ่งเป็นขยะในการผลิต geopolymer โดยงานวิจัยนี้จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณสมบัติของดินตะกอนทะเลดังนี้ (i) ปริมาณ fly ash, (ii) ความเข้มข้นของ NaOH, (iii) สัดส่วนของ Na2SiO3:NaOH, และ (iv) ระยะเวลาการบ่มตัวอย่าง และคุณสมบัติของดินที่ปรับปรุงแล้วที่สนใจคือ California bearing ratio และเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้กับมาตรฐานโครงสร้างชั้นทางของกรมทางหลวง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3830
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_333.pdf8.35 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น