กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3826
ชื่อเรื่อง: การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งของสารสกัดชันจากชันโรงจากแหล่งต่าง ๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Investigation of Antiproliferative Activity of Stingless Bee Propolis Extracts from Different Surroundings under the plant Genetic Conservation Project of the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นภัสสร ฉันทธำรงศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ: ชันโรง
เซลล์มะเร็ง
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ชันจากชันโรงเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงชันโรงของเกษตรกร เพื่อใช้ในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตของผลไม้เศรษฐกิจ จากการศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่าง ๆ ของสารสกัดชัน จากชันของชันโรงสายพันธุ์ Tetragonula pegdeni ที่เก็บได้จากแหล่งต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ป่าชายเลน สวนส้มโอ และสวนสมุนไพร พบว่าสารสกัดชันจากสวนส้มโอ มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งตับ (HepG2 cell) และเซลล์มะเร็งผิวหนัง (SK-MEL-28 cell) ได้ดี ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 63.43 และ 18.71 μg/mL ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน doxorubicin (IC50 เท่ากับ 36.34 และ 5.95μg/mL ตามลำดับ) และแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติในระดับต่ำ (IC50 เท่ากับ 213.85 μg/mL) จึงมีความน่าสนใจในการนำมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และจากการแยกสารด้วยวิธี chromatography ได้แก่ flash column chromatography (SiO2, dichloromethane : methanol, 9:1 ตามด้วย SiO2, hexane : ethyl acetate, 1:1) และ HPLC (C18, 10-35% water in methanol, flow rate 2.3 mL/min, RT = 8.5 min) ได้สารบริสุทธิ์รายการแรกเป็นสารในกลุ่ม indole alcohol ได้แก่ 1H-indole-2-methanol-3-ol,2,3-dihydro-6-methoxy (1) สารบริสุทธิ์รายการที่ 2 ซึ่งเป็นอนุพันธุ์ dimethoxy ได้มาจากการแยกสารด้วย HPLC (C18, 55% water in acetonitrile, flow rate 2.6 mL/min, RT = 14.6 min) และสารบริสุทธิ์รายการที่ 3 ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม terpene ได้มา จากการแยกสารด้วย HPLC (C18, 10% water in acetonitrile, flow rate 2.0 mL/min, RT = 15.4 min)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3826
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_325.pdf1.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น