กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3818
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดตรวจจับและพิสูจน์เอกลักษณ์ยารูปแบบเม็ดและแคปซูลอัตโนมัติชนิดพกพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Automatic Portable Drug Identification Machine
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธราธร บุญศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การประมวลผลภาพ
แบบจำลองสี
ยาเม็ด
ยาแคปซูล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในปัจจุบันยาปฏิชีวนะมีจำนวนมากมายหลายชนิดส่งผลให้เภสัชกรหรือผู้ดูแลร้านขายยาไม่สามารถระบุชนิดของยาที่ผู้ป่วยนำมาได้ทุกประเภททำให้เกิดความผิดพลาดในการจ่ายยาที่ผิดให้กับผู้ป่วยได้ ในโครงงานนี้ได้พัฒนาเครื่องตรวจจับและพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเพื่อช่วยในการจัดจำแนกชนิดยา โดยจะประกอบด้วยกันอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของฮาร์ดแวร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกภาพเม็ดยาประกอบด้วย วงจรการปรับความสว่างแสง เซนเซอร์วัดความเข้มของแสง รวมไปถึงกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพ โดยอุปกรณ์ได้พัฒนาเพื่อให้สามารถสั่งการทำงานได้ผ่านหน้าจอทัชสกรีนทั้งการถ่ายภาพเม็ดยาและการปรับความสว่างของหลอดแอลอีดี ในส่วนของซอฟต์แวร์โปรแกรมในการจำแนกลักษณ์ด้วยโปรแกรม HALCON ซึ่งจะจำแนกประเภทของยาปฏิชีวนะจาก รูปทรง ขนาด และสีของเม็ดยา ด้วยวิธีการประมวลผลภาพโดยใช้การกำหนดค่าเทรสโฮลด์เพื่อแยกภาพเม็ดยาออกจากพื้นหลังและทำการอ่านค่าพารามิเตอร์ของเม็ดยาผ่านโปรแกรม HALCON เมื่อได้ค่าพารามิเตอร์ที่ต้องการใช้แล้วจึงทำการเปลี่ยนโปรแกรม HALCON เป็นภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานแล้วนำมาพัฒนาต่อในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ เพื่อเตรียมทำเป็นโปรแกรมเปรียบเทียบลักษณะยากับฐานข้อมูลโดยผ่านเว็บ API แล้วแสดงผลเป็นชื่อยาออกทางหน้าจอทัชสกรีนที่ต่ออยู่กับ Raspberry Pi 3 โดยการเปรียบเทียบลักษณะยานั้นจะกำหนดให้ค่าความเหมือนของทุกพารามิเตอร์ เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์จึงจะระบุชื่อยาให้ผู้ใช้ทราบ จากการทดลองพบว่าระบบสามารถจำแนกยาปฏิชีวนะจำนวน 32 ชนิดได้อีกทั้งยังมีความแม่นยำและความถูกต้อง 95.70-99.99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นค่าที่สูงเหมาะสำหรับนำมาใช้งานในด้านเภสัชกรรม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3818
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_320.pdf4.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น