กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3804
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาสารจากโครงสร้างพื้นฐานของสารธรรมชาติทางทะเล Aeroplysinin -1 เพื่อให้มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Structure-based design and development of marine active substances, aeroplysinin -1, as potential anticancer agents
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
จันทรวรรณ แสงแข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: โครงสร้างทางเคมี
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3804
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_296.pdf13.85 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น