กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3795
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorนรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี
dc.contributor.authorวันศุกร์ เสนานาญ
dc.contributor.authorอรอง จันทร์ประสาทสุข
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2020-03-05T13:26:21Z
dc.date.available2020-03-05T13:26:21Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3795
dc.description.abstractสาหร่ายซูแซนเทลลีในวงศ์ Symbiodiniaceae มีบทบาทสำคัญในการปรับตัวของปะการังให้ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลีในปะการังจากแนวปะการังในจังหวัดชลบุรีและระยอง จำนวน 11 วงศ์ 21 สกุล เพื่อจำแนกชนิด ของสาหร่ายซูแซนเทลลี โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ตำแหน่ง ITS2 ที่แยกด้วยเทคนิค Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) และพบลายพิมพ์ดีเอ็นเออย่างน้อยจำนวน 7 แบบ (ลำดับ นิวคลีโอไดท์ 12 แฮพโพลไทป์) ประกอบไปด้วยสกุล Durusdinium (6 แฮพโพลไทป์) และ Cladocopium (6 แฮพโพลไทป์) องค์ประกอบของสาหร่ายซูแซนเทลลีมีความผันแปรขึ้นอยู่กับชนิด ของปะการังเจ้าบ้าน และสถานีที่ศึกษาโดย Durusdinium spp. (D1) พบได้มากที่สุดในปะการัง ทุกชนิด และทุกสถานีในแนวปะการังจังหวัดชลบุรีและระยอง Cladocopium sp. (C15) ค่อนข้าง เฉพาะเจาะจงกับปะการัง Porites แต่ยังพบได้บ้างในปะการัง Platygyra Goniastrea และ Pocillopora ด้วย Durusdinium sp. (D1-6) ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับปะการัง Pocillopora ในขณะที่ปะการัง Platygyra ในสถานีหมู่เกาะแสมสารพบ Cladocopium sp. (C3u) เป็นองค์ประกอบ หลักซึ่งแตกต่างจากสถานีหินเพิง และหมู่เกาะสีชังที่พบ Durusdinium spp. (D1) เป็นองค์ประกอบหลัก ผลดังกล่าวสะท้อนความสำคัญของการปรับตัวร่วมกันของเจ้าบ้านและสาหร่าย กับสภาพแวดล้อม จาก การศึกษาครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนของธรรมชาติและการจำแนกชนิดของสาหร่ายซูแซนเทลลี โดยเฉพาะชนิดที่มีความใกล้ชิดกันมากๆในสกุล Durusdinium โดยเฉพาะ D. trenchii และ D. glynnii จะต้องใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมที่มีความไวสูงขึ้น เช่น psb A ncr และ microsatellite loci นอกจากนี้การวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยี high throughput sequencing ยังอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดสาหร่ายซูแซนเทลลี่ที่มีความชุกชุมต่ำth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectปะการังth_TH
dc.subjectสาหร่ายth_TH
dc.titleชนิดและความหลากหลายทางพันธุกรรมของสาหร่ายซูแซนเทลลีในแนวปะการังชายฝั่งภาคตะวันออกและความจำเพาะของเจ้าบ้าน-ชนิดของสาหร่ายที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมth_TH
dc.title.alternativeGenetic diversification of coral endosymbionts in the genus Symbiodinium from coral reefs in eastern part of Thailand and hostsymbiont specificity influenced by environmental conditionsen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailnarinratana@buu.ac.th
dc.author.emailwansuk@buu.ac.th
dc.author.emailon_ong@yahoo.com
dc.year2562th_TH
dc.description.abstractalternativeZooxanthellae in the family Symbiodiniaceae play important roles in the adaptive capacity of corals to environmental changes. We examined genetic diversity of Symbiodiniaceae in 21 coral genera belonging to 11 families in Chonburi and Rayong reefs. Based on the sequences of Internal Transcribed Spacer-2 (ITS2) DNA, revealed by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), we observed at least seven ITS2 DGGE profiles (12 haplotypes) of Symbiodiniaceae consisting of the genera Durusdinium (6 haplotypes) and Cladocopium (6 haplotypes). Zooxanthellae community compositions varied upon coral host taxa and locations. Durusdinium spp. (D1) were common in all coral hosts across all sites in Chonburi and Rayong reefs. On the other hand, Cladocopium sp. (C15) was more specific to species and/or sites; it was highly abundant in Porites lutea and occasionally, it could be found in Platygyra Goniastrea and Pocillopora. Durusdinium sp. ( D1-6) was quite specific to Pocillopora. Some zooxanthellae were specific to sites. We found that the presence of Cladocopium sp. (C3u) was unique in Platygyra from Samaesan Islands; Platygyra in other locations, Sichang Islands and Hin Ploeng Pinnacle, was mainly associated with Durusdinium spp. (D1). The findings suggested the importance of host-symbiont co-adaptation to environmental conditions. Our results also reflected the complex nature of Symbiodiniaceae nomenclature. In particular, delineation of very closely related Durusdinium species, D. trenchii and D. glynnii, must rely on high resolution genetic markers e.g. psb A ncr , and microsatellite allele frequencies. High-throughput sequencing analysis may also provide insights on additional zooxanthalae species especially those that are rare.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_290.pdf3.28 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น