กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3790
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาระงับปวด (ปีที่ 2)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Drug Identification with optimization modeling by Novel digital Imaging Analysis: Analgesic Drugs (2nd Year)
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
ภักดี สุขพรสวรรค์
เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ฐานข้อมูล
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเป็นกระบวนการในการระบุตัวยาสามัญ หรือชื่อการค้าของยา หรือรูปแบบของยา ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดในการระบุยาจะทำให้เกิดการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการใช้ยาซ้ำซ้อน หรืออาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADRs) เช่น เกิดอาการแพ้ และผลข้างเคียง (side effect) โดยกลุ่มยาส่วนใหญ่ที่มักเกิดการสับสนคือกลุ่มยาระงับปวด (analgesic drugs) เนื่องมาจากยากลุ่มนี้ มีหลายประเภทและหลายตำรับ มีการผลิตในประเทศไทยและมีการใช้อย่างมาก มีรูปร่างและลักษณะภายนอกที่หลากหลาย และมักสับสนกับกลุ่มยาปฏิชีวนะ (antibiotic drugs) และยาเสตียรอยด์ (steroidal drugs) ดังนั้นระบบสารสนเทศเภสัชกรรมในด้านการพิสูจน์ยาเม็ดและแคปซูลจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยตัดสินใจให้แก่เภสัชกรในการระบุบ่งชี้ ยาได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยในการใช้ยาที่ดีมีคุณภาพ คณะผู้จัดทำจึงพัฒนาระบบการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาเม็ดและแคปซูลกลุ่มยาระงับปวด โดยทำการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยฐานข้อมูล MySQL และพัฒนาด้วยโปรแกรม Python, Javascript และ HTML โดยรวบรวมข้อมูลรูปแบบของยา สี รูปร่าง ขนาดของเม็ดยา และข้อมูลตามหนังสือ MIMS Thailand 2015 และ Drug information handbook 26th edition เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิสูจน์เอกลักษณ์ยากลุ่มระงับปวดที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต และทดสอบการทำงานด้วยการสืบค้นโดยระบุคำค้นด้วยชื่อยา และลักษณะของเม็ดยา ได้แก่ สี รูปทรง และชนิดยา พบว่าให้ผลการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว แต่ควรทดลองให้บริการในการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยา ผ่าน การทำงานของเว็บไซต์แก่เภสัชกรในร้านยาต่าง ๆ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ได้รับบริการ ทั้งยังต้องพัฒนาวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ด้วยภาพดิจิตอล (digital image processing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความรวดเร็ว ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยาต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3790
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_288.pdf4.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น