กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3789
ชื่อเรื่อง: การคัดแยกจุลินทรีย์ออโตโคนัสที่เกี่ยวข้องกับการหมักน้ำสับปะรดคั้นสดเป็นกล้าเชื้อสำหรับการผลิตน้ำผลไม้น้ำตาลต่ำ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Isolation of autochthonous microorganisms associated with fermentation of freshly crushed pineapple juice as starter culture for low sugar fruit juice production
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรอง จันทร์ประสาทสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สัปปะรด - - การปลูก
สับปะรด
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการหมักน้ำสับปะรด กลุ่มควีนพันธุ์ตราดสีทองแบบธรรมชาติ น้ำสับปะรดกลุ่มควีนพันธุ์ตราดสีทองอายุในระยะเก็บเกี่ยวจาก จ.ตราด มาคั้นน้ำทั้งเปลือกแล้วนำน้ำสับปะรดคั้นสดมาปล่อยให้เกิดการหมักแบบธรรมชาติที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 28-30 องศาเซลเซียส) นาน 7 วัน ติดตามวิเคราะห์ ผลทางจุลชีววิทยาทุกวัน แล้วนำจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้มาจัดจำแนกสายพันธุ์เบื้องต้นตามลักษณะโคโลนีและสัณฐานวิทยาของเซลล์ พบว่าจำนวนประชากรยีสต์และราในน้ำสับปะรดคั้นสดมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 6.1±0.1 log cfu/ml จากนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประมาณ 2 log cycle ในช่วง 4 วันแรกของการหมัก โดยมีประชากรยีสต์และราทั้งหมดเท่ากับ 8.2±0.1 log cfu/ml ในวันสุดท้ายของการหมัก เมื่อนำยีสต์และรามาคัดแยกเบื้องต้น สามารถแบ่งยีสต์ และราได้เป็น 12 กลุ่ม คือ A B C D E F G H I J K และ L สำหรับจ้านวนประชากรแบคทีเรีย กรดแลคติกในน้ำสับปะรดคั้นสดมีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 5.0±2.4 log cfu/ml และเพิ่มขึ้น 3 log cfu/ml ในระหว่างวันที่ 0-3 ของการหมัก โดยมีจำนวนประชากรสูงสุดเท่ากับ 8.1±0.3 log cfu/ml ในวันที่ 3 ของการหมัก เมื่อน้าแบคทีเรียกรดแลคติกมาคัดแยกเบื้องต้น สามารถ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ A E และ H อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถตรวจพบแบคทีเรียกรดอะซิติก ในระหว่างการหมักน้ำสับปะรดคั้นสดจากการศึกษานี้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3789
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_284.pdf3.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น