กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3788
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาส่วนสกัดน้ำจากเหง้าเร่วหอมเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Etlingera pavieana water extract as health care products
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กล่าวขวัญ ศรีสุข
เอกรัฐ ศรีสุข
ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
เร่วหอม
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษานี้ทำขึ้นเพื่อประเมินความเป็นพิษของส่วนสกัดเอทานอลของเหง้าเร่วหอม โดยทำการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของส่วนสกัดในหนูแรท Sprague-Dawley ในการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของส่วนสกัดเร่วหอมในหนูแรทเพศเมียจำนวนกลุ่มละ 5 ตัว โดยการป้อนส่วนสกัดขนาด 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ให้แก่หนูแรททางปาก ส่วนหนูแรทกลุ่มควบคุมได้รับการป้อน 5% tween 80 แล้วสังเกตอาการของหนูแรททุกตัวทุกวันเป็นเวลา 14 วัน พบว่าหนูทุกตัวที่ได้รับส่วนสกัดเร่วหอม ไม่มีการตาย ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและไม่พบลักษณะที่ผิดปกติของอวัยวะภายในของหนูแรททุกตัวที่ได้รับส่วนสกัดเร่วหอมและหนูแรทกลุ่มควบคุม ในการศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรังของส่วนสกัดเร่วหอม หนูแรททั้งเพศเมียและเพศผู้ได้รับส่วนสกัดในขนาด 500, 1000 และ 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 90 วัน (จำนวนสัตว์ 10 ตัว/ความเข้มข้น/เพศ) ทาการศึกษาพฤติกรรม การตาย การกินอาหารและน้า และน้ำหนักตัวตลอด อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาในการศึกษา และศึกษาค่าทางโลหิตวิทยา ค่าทางชีวเคมีของเลือด และจุลพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในหลังจบเวลาในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าส่วนสกัดเร่วหอมไม่มีผลต่อการเจริญ พฤติกรรม การกินอาหาร และจุลพยาธิวิทยาของอวัยวะภายในเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าหนูที่ได้รับส่วนสกัดเร่วหอมมีระดับ hemoglobin, hematocrit, MCV, MCHC, RBC, ALT, BUN, creatinine และ ALP ลดลงเล็กน้อยและมีการเพิ่มน้ำหนักของสมองและหัวใจเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามน้ำหนักสัมพัทธ์ของอวัยวะภายใน ค่าทางโลหิตวิทยา และค่าทางชีวเคมีของเลือดของหนูกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบอยู่ในช่วงค่าปกติ และค่าเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างหนูกลุ่มควบคุมติดตามและกลุ่มทดสอบติดตาม จากข้อมูลที่ได้จากการทดลองนี้ สามารถสรุปได้ว่าส่วนสกัดเอทานอลของเหง้าเร่วหอม ที่ความเข้มข้นถึง 2000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไม่ก่อพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังในหนูแรททั้งเพศผู้และเพศเมีย
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3788
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_282.pdf1.12 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น