กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3786
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข (ปีที่ 2)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of Student Leader for Caring the Elderly in Saensuk Municipality
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วารี กังใจ
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
ชมนาด สุ่มเงิน
ชลธิชา จันทคีรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิต และแกนนำนิสิตที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558 และผู้สูงอายุ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือการวิจัยที่มีค่าความตรง และความเที่ยงในเกณฑ์ที่ยอบรับได้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) การประเมินความพร้อมของแกนนำนิสิต 2) การให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุ 3) การพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ 4) การฝึกทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ และ 5) การฝึกปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์จริง จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรนำรูปแบบการพัฒนาแกนนำนิสิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาแกนนำนิสิตในการดูแลผู้สูงอายุ ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3786
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_283.pdf1.68 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น