กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3783
ชื่อเรื่อง: การรูปแบบของการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว เพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Models of Long stay Tourism at Thailand for the Japanese Elderly
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปานเสก อาทรธุระสุข
เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ
กาญจนา บุญยัง
โชเฮ โอกะวะ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อศึกษาคุณลักษณะและความต้องการ จัดกลุ่มชาวญี่ปุ่น และเป็นข้อมูลประกอบการเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในประเทศไทยเพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย กลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง และชาวญี่ปุ่นที่อาศัย ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 151 คน สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป ที่มีแนวโน้มจะเข้ามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพำนักระยะยาวในประเทศไทย เช่น คู่สมรสของผู้สูงอายุ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ จำนวน 14 คน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบอิงข้อมูล โดยการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มข้อมูลเพื่อนำมาค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง (constant comparison) ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยผลักดันสำคัญสำหรับการจัดการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในประเทศไทยมี คือ นโยบายรัฐบาลของรัฐบาลญี่ปุ่น และปัจจัยดึงดูด คือ อากาศและสภาพแวดล้อมของไทย และค่าครองชีพโดยงานชิ้นนี้ขอเสนอ “รูปแบบการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวเพื่อรองรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นแบบ สบาย ๆ (Kaiteki Style) ณ ศรีราชา: เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” รูปแบบดังกล่าวมีลักษณะ คือ (1) ความสบายกาย: ที่พักอาศัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก ปลอดภัย และสงบ มีอาหารที่มีคุณภาพ สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความปลอดภัย มีความสะดวกในการเดินทาง และมีบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน (2) ความสบายใจ: สร้างความรู้สึกให้เสมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น (ที่พักอาศัย อาหาร สถานที่ทำกิจกรรม/พบปะระหว่างกัน) มีผู้ดูแล/ผู้ให้บริการที่สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ บริการสุขภาพได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสุขภาพ และมีบริการและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้ต้องอยู่บนเงื่อนไขจำเป็น คือ การสร้างลักษณะทางกายภาพที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พื้นที่สาธารณะมีมาตรฐาน ปลอดภัย อำนวยความสะดวก การพัฒนาระบบการตรวจลงตราให้มีมาตรฐาน และการพัฒนาบุคลากรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3783
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_278.pdf4.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น