กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3759
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorศรัณย์ ภิบาลชนม์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2020-02-05T01:21:57Z
dc.date.available2020-02-05T01:21:57Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3759
dc.description.abstractผลเฉลยโซลิตอนของสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นที่มีการรบกวนสำหรับบรรยายคลื่นที่เคลื่อนที่ในโฟโตนิกส์คริสตอลจะสามารถได้จากวิธีการกระจายไซด์กอร์ดอนซึ่งจะสามารถหาโซลิตอนแบบสว่าง และ มืดได้ความไม่เสถียร ของโซลิตอนจากการรบกวนในทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นจะแสดงได้จากอัตราการเพิ่มth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
dc.titleการวิเคราะห์ความไม่เสถียรของโซลิตอนแบบบีบในโฟโตนิกส์คริสตอลจากซิลิกอนth_TH
dc.title.alternativeThe unstable analysis of soliton compression in Silicon photonic crystalen
dc.typeResearchth_TH
dc.author.emailsarunp@go.buu.ac.thth_TH
dc.description.abstractalternativeSoliton solution to the perturbed nonlinear Schrödinger equation, for describing the wave in the photonic crystal, can be found by the sine-Gordon expansion method. This method provides both bright and dark soliton solutions. The instability of the perturbed soliton in the perpendicular direction to the wave motion will be shown from the growth rateen
dc.keywordโซลิตอนth_TH
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_261.pdf667.57 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น