กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3759
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความไม่เสถียรของโซลิตอนแบบบีบในโฟโตนิกส์คริสตอลจากซิลิกอน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The unstable analysis of soliton compression in Silicon photonic crystal
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณย์ ภิบาลชนม์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผลเฉลยโซลิตอนของสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นที่มีการรบกวนสำหรับบรรยายคลื่นที่เคลื่อนที่ในโฟโตนิกส์คริสตอลจะสามารถได้จากวิธีการกระจายไซด์กอร์ดอนซึ่งจะสามารถหาโซลิตอนแบบสว่าง และ มืดได้ความไม่เสถียร ของโซลิตอนจากการรบกวนในทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นจะแสดงได้จากอัตราการเพิ่ม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3759
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_261.pdf667.57 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น